מטרת התכנית לסייע למערכת החינוך היישובית לשפר את התוצאות החינוכיות של התלמידים, לשכלל מיומנויות אישיות וחברתיות ולפתח תחושת מסוגלות אישית ובכך לקדם את הפוטנציאל שלהם למוביליות חברתית.

התכנית נועדה להעשיר את סל הכלים העומד לרשות כל ילד להשתלבות מיטבית בחברה הישראלית, לרבות בשוק התעסוקה, להגביר את הכרת ההורים והילדים בקשר שבין פנאי משמעותי לכישורי חיים והישגים לימודיים, לפתח תחושת אחריות אישית וחברתית של הילדים והנוער כלפי סביבתם וקהילתם, ולמגר את הניכור והעויינות בין אוכלוסיות ישראל השונות.

הצורך

ביישובים / אזורים, המתמודדים עם בעיות חברתיות מורכבות, קיים צורך בפיתוח "מודל כוללני", המבוסס על תהליך תכנון אסטרטגי, המזהה את כלל הצרכים ורותם את כל המערכות והארגונים לפעול במשותף להשגת היעדים והמטרות שיובילו את היישוב / האזור לשינוי המצב הקיים.

הפעילות:

מודל "יישובים במיקוד" מלווה את היישובים ביישום התכנית הרב-שנתית שנבנתה עבור מערכת החינוך בהם (מגיל הגן ועד התיכון). מודל התכנון העירוני של התכנית מאגד בין אנשי מחלקת החינוך, מחלקת התקציבים, מנהלי בתי ספר ואנשי מקצוע ,הורים ומנהיגי הקהילה.

ביישובים נבנה פורום עירוני, אשר מיפה הישגים ואת תפקוד התלמידים ביישוב וזיהה חוליות חלשות באקוסיסטם החינוכי היישובי. עבודה זאת הסתייעה במתודולוגיה ופלטפורמת ניטור דיגיטלי להערכת המערכת האקולוגית-חינוכית בכל יישוב, אשר נבנתה במסגרת המודל. כלים אלו גם מאפשרים תהליכי הערכה, מדידה ובקרה רב-שנתיים.