התכנית מהווה מטרייה למספר פעולות, שמטרתן הכוללת לטייב את העשייה החינוכית של מורים בבתי הספר הערביים במדינת ישראל, לטובת צמצום פערים לימודיים וחברתיים של התלמידים. זאת, על ידי פיתוח שיטות עבודה ותהליכי התמקצעות של המורים ההולמים את פרופיל האוכלוסייה הערבית, שאותה הם משרתים, מתבסס על השיטה החינוכית הפסיכו-חברתית.

הצורך

מאז הקמת המדינה ועד היום קיימים פערים עמוקים בין החינוך היהודי והחינוך הערבי. הפערים ניכרים בהישגי התלמידים, במבחני הפיז"ה, במבחני המיצ"ב, בזכאות לתעודת הבגרות והן ברמת הנשירה הגלויה והסמויה מבתי הספר.

קיים קשר ברור בין השכלה לבין כושר השתכרות ולכן חינוך והשכלה הם הכלי החשוב ביותר של המדינה לצמצום פערים חברתיים וכלכליים ולהגברת השוויון. השקעה בחינוך, ובייחוד בחינוך יסודי ותיכוני, תקטין אי-שוויון עתידי.

קהל היעד

ההנהגה העירונית של מערכת החינוך; בתי הספר היסודיים והעל יסודיים; מורים, מנהלים, יועצים חינוכיים, קב"סים, פרחי הוראה (תואר שני).

הפעילות

  • מודל ההכלה הבית ספרי: פיתוח מודל עבודה מותאם תרבות שיאפשר למורים לסייע לתלמידים לצאת ממעגל ההדרה ושיהווה שדה ללמידה וחקירה של הסוגיות התרבותיות המשפיעות על יכולתם של אנשי חינוך ערבים לעבוד עם תלמידים במצבי סיכון.
  • מודל יישובי: פיתוח התערבות יישובית לטיפול כוללני בתלמידים על רצף הסיכון והכשרת אנשי מקצוע ברשות ובמחוז, תוך יצירת מחויבות לתפיסה חברתית בחינוך וקידום עשייה מותאמת לתלמידים אלה.
  • מסלול אקדמי: הקמת מסלול לתואר שני ומסלולי תעודת הוראה להבטחת מסוגלות מורים עתידיים ומורים בפועל לקידום תלמידים תת-משיגים. פיתוח המסלול האקדמי מתקיים במכללת אל קסאמי ולוקחים בו חלק בכירי המכללה ומדריכים פדגוגיים וכן שתי קבוצות של פרחי הוראה.