fbpx

מודלים להגמשת מערכת היחסים בין השלטון המרכזי לשלטון המקומי

נוצר ע"י אברמזון, דבורה
מסמך/מצגת65 עמ'עברית2020

מערכת היחסים בין הרשויות המקומיות לבין משרדי הממשלה בישראל מציפה לאורך השנים אתגרים והתמודדויות שהעלו צורך בחשיבה מחודשת על חלוקת הסמכויות והאחריות בין דרגים שלטוניים אלו.

בעשורים האחרונים ניכרת מגמה גוברת למתן אוטונומיה לרשויות המקומיות בשלבי התכנון והיישום, והיא באה לידי ביטוי הן בספרות המחקרית־האקדמית והן בפרקטיקה במדינות רבות בעולם. רעיונות אלו מבוססים על ההבנה שמערכת יחסים מקצועית, יציבה ומבוססת אמון היא צורך הכרחי בדיאלוג בכל שלבי יצירת המדיניות. צורך זה חוצה את כל תחומי האחריות של משרדי הממשלה והרשויות המקומיות בימי שגרה ובזמן חירום.

מחקר זה מנתח מספר מקרי בוחן שמביאים לידי ביטוי מודלים מהארץ ומהעולם לשינוי מערך היחסים שבין הרשויות המקומיות והממשלה בנושאים חברתיים שבהם נדרשת גמישות ברמת התכנון, היישום או הפיקוח. המחקר מאפשר לאנשי השירות הציבורי במשרדי הממשלה וברשויות המקומיות לבחון מחדש אלטרנטיבות שמגמישות את מערכת היחסים בתחומים או שירותים ספציפיים שבהם שיתוף הפעולה לוקה בחסר, וכך לייעל את ההתנהלות הכלכלית, המקצועית או הארגונית בתחום הרלוונטי.

שותפים: מכון ירושלים למחקרי מדיניות

פריטי ידע קשורים

המדריך למנהיגות מתנדבת: דרכי פעולה להובלת דירקטוריונים של ארגונים חברתיים בישראל

המדריך להובלת דירקטוריונים של ארגונים חברתיים בישראל (ועדים מנהלים של עמותות ודירקטוריונים של חל”צים). מדריך זה עוסק בתפקיד הראשון של מנהיגות מתנדבת והוא בניית ארגונים חברתיים מצוינים ואפקטיביים. כמו במגזר הציבורי והעסקי, כך גם במגזר החברתי, המנהיגים המתנדבים נדרשים ללמידה, לניסיון ולרכישת מיומנויות מקצועיות ומנהיגותיות שיאפשרו להם להוביל שינויים ארגוניים, מערכתיים וחברתיים.המדריך מציג את תפיסת […]

מסמך/מצגת 2022

התמודדות עם הטיות בשירותים החברתיים – המלצות צוות המשימה הבין מגזרי

המלצות צוות המשימה להתמודדות עם הטיות בשירותים החברתיים. תגיות: הטיות , שירותים חברתיים, יוצאי אתיופיה, צוות משימה משותף.

מסמך/מצגת 2021

מודל פורום פילנתרופיה מזרח ירושלים

פורום פילנתרופיה: מודל ייחודי להתמודדות עם אתגרים חברתיים כלכליים מורכבים ברמה הלאומית, מקרה בוחן מזרח ירושלים. תגיות: פילנתרופיה,מודל,מזרח ירושלים,יישום מדיניות,טיוב שירותים חברתיים.

מסמך/מצגת 2021

תואסול

תואסול: מודל תשתית לצוותי משימה רב-מגזריים לאוכלוסייה מודרת וממשלה, מקרה בוחן בחברה הבדואית. שותפים: האגף לפיתוח כלכלי חברתי בחברה הבדואית בנגב, ארגוני חברה אזרחית בדואית. תגיות: צוותי משימה,מודל,בדואים בנגב,יישום מדיניות,טיוב שירותים חברתיים.

מסמך/מצגת 2021
דילוג לתוכן
Send this to a friend