מכרז להפעלת תוכנית להתמודדות עם הסללות והטיות ביחס ליוצאי אתיופיה ברשויות מקומיות, בתוכנית "צוות משימה משותף להתמודדות עם הטיות בשירותים החברתיים"

תאריך פרסום:
10/10/2021
מועד אחרון להגשה:
02/11/2021 14:00

ג'וינט, אלכא

מכרז להפעלת תוכנית להתמודדות עם הסללות והטיות ביחס ליוצאי אתיופיה ברשויות מקומיות, בתוכנית "צוות משימה משותף להתמודדות עם הטיות בשירותים החברתיים"

 

 1. מוזמנות בזה הצעות למתן שירותי הפעלת תוכנית פיילוט להתמודדות עם הסללות והטיות ביחס ליוצאי אתיופיה בארבע רשויות מקומיות. עניינה של התוכנית בצמצום הפערים והפחתת ההסללות ביחס לאזרחים יוצאי אתיופיה, באמצעות שינוי משמעותי באופן שבו אנשי מקצוע מגישים את השירותים לאזרחים יוצאי אתיופיה.
 2. התכנית פותחה ומובלת ע"י ג'וינט אלכא בשיתוף עם המטה לשילוב יוצאי אתיופיה במשרד רוה"מ.
 3. תקופת ההסכם – 12 חודשים מיום חתימת המזמין על ההסכם. עם אופציה למזמין להאריך את תוקפו של ההסכם.

 

 1. תנאי סף להשתתפות בהליך:
  • המציע יכול שיהיה אדם פרטי או תאגיד הרשום בישראל על פי הוראות הדין הנוגעות לעניין, המנהל ספרים כדין.
  • על הגוף המציע להיות בעל ניסיון מעשי של חמש שנים לפחות במהלך העשר שנים האחרונות בפרויקטים חברתיים ברשויות המקומיות לרבות ביצוע וליווי פרויקטים, בניית תוכניות עבודה וליווי/ניהול/תפעול בשלבי היישום.
  • על המציע למנות מנהל לתהליך, העומד בתנאים הנדרשים במסמכי המכרז
 2. לקבלת מסמכי המכרז ורישום המציע, יש לשלוח דוא"ל לכתובת: [email protected] בצירוף הפרטים הבאים: שם המכרז, שם הגוף המציע, מספר ח.פ./ע.ר, שם מלא של איש הקשר, מס' טלפון, מס' סלולרי ודוא"ל של איש הקשר.
 3. תאריך אחרון להגשת ההצעה הינו לא יאוחר מיום 2.11.2021 בשעה 14:00.
 4. מודעה זו הינה בלתי נפרדת מכלל מסמכי המכרז ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכי המכרז, אלא להוסיף עליהם.
 5. מודעה זו מתפרסמת גם באתר הג'וינט thejoint.org.il.