מכרז להפעלת תוכנית "תשתיות ישוביות ומרחביות"

תאריך פרסום:
06/01/2021
מועד אחרון להגשה:
08/02/2021 14:00
טפסים להורדה:

מוזמנות בזה הצעות ע"י ג'וינט ישראל – אשלים (להלן: "המזמין") להפעלת תוכנית "תשתיות ישוביות ומרחביות" (להלן: "התוכנית"). התוכנית הינה יוזמה של המזמין בשותפות עם הממשלה והרשויות המקומיות. עניינה של התוכנית הוא קידום מוביליות חברתית כלכלית בישובים בחברה הערבית ובפריפריה הגיאו-חברתית בישראל.

תקופת ההסכם היסודית היא 12 חודשים, עם אופציה למזמין להאריך את תוקפו של ההסכם באותם תנאים ובשינויים מחייבים לשתי תקופות נוספות של 12 חודשים בכל פעם ולא יותר מ-24 חודשים סה"כ מעבר לתקופת ההסכם היסודית (סה"כ 36 חודשים).

תנאי סף להשתתפות במכרז:

  1. על המציע להיות תאגיד הרשום בישראל על פי הוראות הדין הנוגעות לענין, המנהל ספרים כדין.
  2. על המציע להיות בעל ניסיון בהפעלת תכניות חברתיות ו/או חינוכיות ו/או קהילתיות עבור גופים ציבוריים (משרדי ממשלה ו/או רשויות מקומיות) בפריסה ארצית (בלפחות 3 רשויות מקומיות), של שנתיים לפחות בשלוש השנים האחרונות הקודמות למועד פרסום מכרז זה.
  3. על המציע להיות בעל מחזור כספי של 4 מיליון ש"ח לפחות בכל אחת מהשנים 2018 -2019.
  4. על המציע לעמוד בדרישות החוק לגבי העסקת עובדים.
  5. על המציע להתחייב להעמיד רפרנט מטעמו וממקורותיו, שיהווה איש קשר עם המזמין מחד, ועם הגופים הנוספים המעורבים בתוכנית מאידך, לתפעול הנושאים האדמיניסטרטיביים בתוכנית (לפחות 10%).
  6. על המציע להיות בעל יכולת תזרימית למימון ביניים של הפרויקט למשך רבעון לפחות, בסך של עד 300,000 ש"ח.
  7. על המציע לצרף להצעתו התחייבות, לפיה הוא ימלא את כל הדרישות לגבי בטחון ואבטחת הידע ולגבי שמירה על סודיות.

מודעה זו הינה בלתי נפרדת מכלל מסמכי המכרז ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכי המכרז, אלא להוסיף עליהם.

המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

המציע יגיש את הצעתו באמצעות מערכת מקוונת "משיק".

לקבלת מסמכי המכרז ורישום המציע, יש לשלוח דוא"ל לכתובת: [email protected] בצירוף הפרטים הבאים: שם המכרז, שם הגוף המציע, מספר ח.פ./ע.ר, שם ומשפחה של איש הקשר, מס' טלפון, מס' סלולרי ודוא"ל של איש הקשר.