fbpx

מכרז לביצוע מחקר לקידום מוביליות חברתית-כלכלית

תאריך פרסום:
10/05/2023
מועד אחרון להגשה:
12/06/2023 14:00

ג’וינט ישראל (חל”צ)

מכרז לביצוע מחקר לקידום מוביליות חברתית-כלכלית

1..מוזמנות בזה הצעות ע”י ג’וינט ישראל – אשלים (להלן: “המזמין”) לביצוע מחקר לקידום מוביליות חברתית-כלכלית (להלן: “המחקר“). המחקר הינו בשיתוף המשרד לשוויון חברתי (להלן: “השותפים”).

2. תקופת ההסכם היסודית הינה ל – 18 חודשים מיום חתימת ההסכם.

3. כתנאי סף להשתתפות במכרז:

א. על המציע להיות תאגיד הרשום בישראל על פי הוראות הדין הנוגעות לענין המנהל ספרים כדין.

ב. למציע ניסיון של 18 חודשים לפחות בעבודה בחדר המחקר של הלמ”ס במהלך עשר השנים האחרונות.

ג. למציע ניסיון בביצוע לפחות 3 מחקרים בתחום מוביליות חברתית-כלכלית ו/או צמצום פערים ו/או אי שיוון חברתי והכרות עם הספרות המקצועית הרלוונטית בקרב מגוון אוכלוסיות ולפחות שתי אוכלוסיות שונות. על המציע להגיש לפחות 3 דוגמאות, מהן 2 מהשנים 2018 – 2022.

ד. למציע ניסיון בעבודה עם נתונים מנהליים ואחרים ממקורות דאטה שונים בארץ ובעולם וקשר מקצועי עם גופי מחקר בעולם.

ה. על המציע לעמוד בדרישות החוק לגבי העסקת עובדים.

ו. על המציע לצרף להצעתו התחייבות, לפיה הוא ימלא את כל הדרישות לגבי בטחון ואבטחת הידע ולגבי שמירה על סודיות.

4. מודעה זו הינה בלתי נפרדת מכלל מסמכי המכרז ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכי המכרז, אלא להוסיף עליהם.

5. המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

6. המציע יגיש את הצעתו באמצעות מערכת מקוונת “משיק”.

לקבלת מסמכי המכרז ורישום המציע, יש להירשם באמצעות הקישור הנ”ל:

https://account.sourcingvision.com//Site/SelfSignIn/SelfSignInGetStarted.aspx?IsNoSummonProject=1&IsSealed=1&IsArchived=0&dup&x=tfdGas3p9uqQRl4%2feHvSgw%3d%3d

לצורך קבלת סיוע טכני בלבד בכל הקשור למערכת ולהגשת ההצעות באמצעותה – ניתן לפנות למוקד התמיכה של חברת משיק בטלפון: 050-9029376 או בכתובת המייל: [email protected]

תאריך אחרון להגשת ההצעה הינו לא יאוחר מיום 12.6.2023 בשעה 14:00 (להלן: “המועד האחרון להגשת ההצעה”).

דילוג לתוכן