fbpx

מכרז שירותי ייעוץ לתכנית בריאות ועירוניות – לאלכא, ג’וינט ישראל

תאריך פרסום:
10/05/2023
מועד אחרון להגשה:
04/06/2023 14:00

ג’וינט ישראל (חל”צ)

מכרז שירותי ייעוץ לתכנית בריאות ועירוניות – לאלכא, ג’וינט ישראל

1..מוזמנות בזה הצעות ע”י ג’וינט ישראל – אגף אלכא (להלן: “המזמין”) לביצוע שירותי ייעוץ במסגרת תכנית בריאות ועירוניות (להלן: “התוכנית“). התוכנית הינה יוזמה של המזמין בשותפות עם משרד הבריאות ורשויות מקומיות.

2. תקופת ההסכם הינה עד 31.12.2023, ותתכן הארכה ל- 2024.

3. תנאי סף להשתתפות במכרז

א. המציע הוא עוסק מורשה יחיד, שותפות או תאגיד הרשום בישראל על פי הוראות הדין הנוגעות לעניין והמנהל ספרים כדין בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים. ככל שהמציע הוא תאגיד ללא כוונת רווח (חל”צ או עמותה) עליו להחזיק באישור ניהול תקין בר-תוקף מאת רשות התאגידים.

ב. המציע בעל ניסיון מקצועי בהובלת פרויקטי דאטה הכוללים תהליכים אסטרטגיים ויישומיים.

ג. המציע בעל ניסיון בהכנה וכתיבה של תוכנית עבודה ישומית מבוססת דאטה בנושאים ציבוריים (העדפה לתחום הבריאות), במהלך ה-3 שנים האחרונות.

ד. המציע בעל ניסיון מקצועי בעבודה עם צוות רב תחומי ברשויות מקומיות במהלך ה-3 שנים האחרונות.

ה. כתיבת מקרה בוחן.

4. מודעה זו הינה בלתי נפרדת מכלל מסמכי המכרז ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכי המכרז, אלא להוסיף עליהם.

5. המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

6. המציע יגיש את הצעתו באמצעות מערכת מקוונת “משיק”.

לקבלת מסמכי המכרז ורישום המציע, יש להירשם באמצעות הקישור: קישור למכרז במשיק

לצורך קבלת סיוע טכני בלבד בכל הקשור למערכת ולהגשת ההצעות באמצעותה – ניתן לפנות למוקד התמיכה של חברת משיק בטלפון: 050-9029376 או בכתובת המייל: [email protected]

תאריך אחרון להגשת ההצעה הינו לא יאוחר מיום 4.6.23 בשעה 14:00 (להלן: “המועד האחרון להגשת ההצעה”).

דילוג לתוכן