fbpx

מכרז פומבי לביצוע מחקר “צרכי משפחות לבוגרים עם מוגבלויות במעבר לחיים עצמאיים בקהילה”, במסגרת תוכנית ״מעטפת תומכת מגורים אוטונומיים ועצמאיים בקהילה-מודל מעובה״

תאריך פרסום:
18/05/2023
מועד אחרון להגשה:
22/06/2023 14:00

ג’וינט ישראל (חל”צ)

מכרז פומבי

לביצוע מחקר “צרכי משפחות לבוגרים עם מוגבלויות במעבר לחיים עצמאיים בקהילה”, במסגרת תוכנית ״מעטפת תומכת מגורים אוטונומיים ועצמאיים בקהילה-מודל מעובה״

1..מוזמנות בזה הצעות ע”י ג’וינט ישראל – אגף ישראל מעבר למגבלות (להלן: “המזמין”) לשם ביצוע מחקר “צרכי משפחות לבוגרים עם מוגבלות במעבר לחיים עצמאיים בקהילה” (להלן: “המחקר“).

2. תנאי סף:

א. המציע הינו עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל המחזיק באישור בר תוקף על ניהול ספרים כדין בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים (תשל”ו- 1976).

ב. ככל שהמציע הוא תאגיד ללא כוונת רווח (חל”צ או עמותה) עליו להחזיק באישור ניהול תקין בר-תוקף מאת רשות התאגידים לשנת 2023.

ג. על המציע להיות בעל ניסיון בביצוע של לפחות שני מחקרים הנוגעים לאנשים עם מוגבלות או בני משפחה מטפלים, ב 5 השנים האחרונות.

3. מודעה זו הינה בלתי נפרדת מכלל מסמכי המכרז ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכי המכרז, אלא להוסיף עליהם.

4. המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

לקבלת מסמכי המכרז יש להירשם באמצעות הקישור הנ”ל:

https://account.sourcingvision.com//Site/SelfSignIn/SelfSignInGetStarted.aspx?IsNoSummonProject=1&IsSealed=1&IsArchived=0&dup&x=jXR4GT%2fvznNgYqwSGiIdXA%3d%3d

לצורך קבלת סיוע טכני בלבד ניתן לפנות למוקד התמיכה של חברת משיק

בטלפון: 050-9029376 או בכתובת המייל: [email protected]

תאריך אחרון להגשת ההצעה הינו לא יאוחר מיום 22.6.2023 בשעה 14:00 (להלן: “המועד האחרון להגשת ההצעה”).

 

 

דילוג לתוכן