fbpx

מכרז פומבי לביצוע עבודת מיפוי לביסוס הקשר בין יעילות ומועילות המערכות הציבוריות לבין איכות חיים של תושבים

תאריך פרסום:
24/05/2023
מועד אחרון להגשה:
25/06/2023 14:00

ג’וינט ישראל (חל”צ)

מכרז פומבי לביצוע עבודת מיפוי לביסוס הקשר בין יעילות ומועילות המערכות הציבוריות לבין איכות חיים של תושבים

לאלכא, ג’וינט ישראל

1..מוזמנות בזה הצעות ע”י ג’וינט ישראל – אגף אלכא (להלן: “המזמין”) לביצוע עבודת מיפוי לביסוס הקשר בין יעילות ומועילות המערכות הציבוריות לבין איכות חיים של תושבים.

2. תקופת ההסכם הינה עד 31.12.2023, ותתכן הארכה ל- 2024.

3. תנאי סף להשתתפות במכרז

א. המציע מחזיק באישור בר-תוקף על ניהול ספרים כדין לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים (תשל”ו-1976).

ב. המציע עומד בדרישות החוק לגבי העסקת עובדים והתקשרות עם גופים ציבוריים.

ג. אם מדובר במציע שהוא עמותה או חל”צ, על המציע להחזיק באישור ניהול תקין לשנת 2023.

ד. מנהל המחקר הינו בעל תואר שלישי (לפחות) ממוסד אקדמי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בתחומים הרלוונטיים לנושאי המחקר הכלולים במכרז זה.

ה. ניסיון מוכח של המציע (או מי מטעמו) בביצוע מחקרים קודמים בחמש השנים האחרונות, המעידים על כשירויות ועל מיומנויות הנדרשות לביצוע המחקר כמפורט בסעיף 2 למכרז.

4. מודעה זו הינה בלתי נפרדת מכלל מסמכי המכרז ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכי המכרז, אלא להוסיף עליהם.

5. המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

6. המציע יגיש את הצעתו באמצעות מערכת מקוונת “משיק”.

לקבלת מסמכי המכרז ורישום המציע, יש להירשם באמצעות הקישור

לצורך קבלת סיוע טכני בלבד בכל הקשור למערכת ולהגשת ההצעות באמצעותה – ניתן לפנות למוקד התמיכה של חברת משיק בטלפון: 050-9029376 או בכתובת המייל: [email protected]

תאריך אחרון להגשת ההצעה הינו לא יאוחר מיום 25.6.23 בשעה 14:00 (להלן: “המועד האחרון להגשת ההצעה”).

 

דילוג לתוכן