fbpx

קול קורא לרשויות מקומיות ואשכולות להשתתפות בפעילות להעלאת מודעות הציבור בנושא הטיפול הפליאטיבי לקיומן של ההנחיות הרפואיות המקדימות וייפוי כח בהתאם לחוק החולה הנוטה למות ולבחירות והעדפות טיפוליות במצבי סוף חיים, ג’וינט אשל

תאריך פרסום:
24/05/2023
מועד אחרון להגשה:
19/07/2023 11:00

ג’וינט ישראל (חל”צ)

ג’וינט-אשל והאגף לגריאטריה במשרד הבריאות מזמינים עיריות, מועצות אזוריות, מועצות מקומיות ואשכולות (להלן: “הרשויות”) להגיש מועמדות להשתתפות ביום לאומי להעלאת מודעות הציבור ולפעילות שתתקיים ביום הלאומי בתאריך 20.12.2023.

1..תנאי סף להגשת מועמדות

א. הגשת מועמדות תתאפשר אך ורק לרשויות (עיריות, מועצות אזוריות, מועצות מקומיות ואשכולות), אשר נכון לסוף שנת 2022 התגוררו בהן 7,000 נפש ומעלה. להוכחת תנאי סף זה, יש להציג אישור של הלמ”ס לסוף שנת 2022.

ב. השתתפות ביום חשיפה. לנוחיותכם נקבעו שני תאריכים הבאים:

      1. 13.6.2023 בין השעות 15:00-16:00
      2. 18.6.2023 בין השעות 9:00-10:00

2. מודעה זו הינה בלתי נפרדת מכלל מסמכי הקול קורא ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכי המכרז, אלא להוסיף עליהם.

3. המכרז יעשה באופן מקוון באמצעות מערכת “משיק”. לקבלת מסמכי המכרז ורישום המציע, יש להירשם בקישור הבא:

 https://account.sourcingvision.com//Site/SelfSignIn/SelfSignInGetStarted.aspx?IsNoSummonProject=1&IsSealed=1&IsArchived=0&dup&x=r2DxAPsByGF7n9Xc5UtwJA%3d%3d

4. לצורך קבלת סיוע טכני בלבד, ניתן לפנות למוקד התמיכה של חברת משיק בטלפון:  050-9029376 או בכתובת המייל: [email protected]

5. תאריך אחרון להגשת ההצעה הינו 19.7.23 בשעה 11:00.

דילוג לתוכן