הליך תחרותי לקבלת הצעות לביצוע מחקר הערכה מעצב לתכנית "תקצוב אישי"

תאריך פרסום:
07/01/2021
מועד אחרון להגשה:
18/02/2021 14:00
טפסים להורדה:

מוזמנות בזה הצעות לביצוע מחקר הערכה מעצב לתכנית "תקצוב אישי – סל מענים גמיש", מטעם "ישראל מעבר למגבלות", שהינה שותפות בין מדינת ישראל, ג'וינט ישראל וקרן משפחת רודרמן (להלן: "ישראל מעבר למגבלות").

תנאי סף להשתתפות במכרז:

  1. לחוקר הראשי ניסיון בביצוע לפחות שתי הערכות מעצבות של תכניות מתחומי רווחה ו/או בריאות ב-5 השנים האחרונות (נא לצרף 2 דוגמאות ו-2 ממליצים).
  2. לחוקר הראשי ניסיון בביצוע לפחות שני מחקרים הנוגעים לאנשים עם מוגבלות ב-5 השנים האחרונות (נא לצרף 2 דוגמאות ו-2 ממליצים).
  3. המציע מחזיק באישור בר-תוקף על ניהול ספרים כדין לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים (תשל"ו-1976).
  4. המציע עומד בדרישות החוק לגבי העסקת עובדים והתקשרות עם גופים ציבוריים.
  5. אם המציע הוא תאגיד שהוא עמותה או חל"צ, עליו להחזיק באישור ניהול תקין לשנת 2021.

מודעה זו הינה בלתי נפרדת מכלל מסמכי המכרז ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכי המכרז, אלא להוסיף עליהם.

המכרז ייערך במערכת המקוונת של חברת משיק. לקבלת מסמכי המכרז ורישום המציע, יש לשלוח הודעת דוא"ל לכתובת: [email protected] בצירוף הפרטים הבאים: שם המכרז, שם המציע הפונה, מספר ח.פ./ע.מ, שם ומשפחה של איש הקשר, מס' טלפון, מס' טלפון סלולרי, וכתובת דוא"ל של איש הקשר.

לאחר ההרשמה ובמידה ויש שאלות בנושא אופן השימוש במערכת משיק, ניתן לפנות למוקד התמיכה בטלפון 050-9029376.