fbpx

מכרז פומבי לאספקת שירותי תוכן, מחקר ופיתוח עסקי עבור תוכנית TOV – Tikkun Olam Ventures

תאריך פרסום:
02/08/2023
מועד אחרון להגשה:
26/09/2023 10:00

ג’וינט ישראל, חל”צ

מכרז פומבי לאספקת שירותי תוכן, מחקר ופיתוח עסקי עבור תוכנית

TOV – Tikkun Olam Ventures

1..הג’וינט, יחד עם משרד הכלכלה והתעשייה, יזמו את תוכנית TOV – Tikkun Olam Ventures. מטרת התוכנית היא לחבר טכנולוגיה ישראלית בתחום החקלאות, בכדי להתמודד עם אתגר העוני ומחסור במזון בעולם המתפתח, ולסייע  לפתיחת שווקים לחברות ישראליות בתחום טכנולוגיה חקלאית, לסיוע הומניטרי ולקידום החזון של ממשלת ישראל לקידום חדשנות ישראלית במענה ליעדים לפיתוח של האו”ם (SDG).

2. מטרת המכרז היא לבחור ספק, או ספקים, למתן שירותי ניהול מקצועי עבור התוכנית באתיופי. השירותים מתמקדים בתחומים הבאים: ניהול פרוייקטים והטמעה, שירותים פיננסיים וחיבור לשווקים, הקניית כלים וידע אגרונומיים וטכנולוגיים.

3. תקופת ההתקשרות במכרז זה היא מיום חתימת ההסכם ועד לתאריך 31.12.2025.

4. תנאי סף להשתתפות במכרז:

א. המציע הוא עוסק מורשה, שותפות או תאגיד רשום בישראל או בחו”ל.

ב. אם המציע הוא ישראלי, עליו לנהל ספרים כדין בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים.

מציע זר יגיש אישור מקביל מהמדינה בה הוא התאגד, המעיד על ניהול ספרי חשבונות כחוק.

ג. ככל שהמציע הוא תאגיד ישראלי ללא כוונת רווח (חל”צ או עמותה), עליו להחזיק באישור ניהול תקין בר-תוקף מאת רשות התאגידים לשנת 2023 (וכן להחזיק אישור ניהול תקין במשך כל תקופת ההתקשרות).

ד. על המציע להיות מוכר כגוף המוסמך לתת שירותים באתיופיה (בעל Tax Identification Number) ולהציג אחד מהמסמכים להלן:

1..CSO certificate- Civil Society Organizations (לארגונים ללא כוונת רווח)

2. Business Certificate of Incorporation(לארגונים מסחריים)

ה. תנאי סף מקצועיים

על המציע להיות בעל ניסיון של 4 שנים לפחות בניהול פרוייקטים בהיקף של לפחות 100,000$ באחד או יותר מהתחומים הבאים (להצעה חלקית יש להציג ניסיון בתחום הרלוונטי):

1..ניהול פרויקטים והטמעה.

2) הקניית כלים וידע אגרונומיים וטכנולוגיים.

3) שירותים פיננסיים וחיבור לשווקים.

ניתן לציין את אותו הפרויקט ביותר מתחום אחד.

5. ניתן להגיש הצעה משותפת למספר מציעים, ובלבד שכל המציעים יעמדו, יחדיו, בכל תנאי הסף. יתר הפרטים והתנאים בעניין זה מפורטים במסמכי המכרז.

6. המכרז יעשה באופן מקוון באמצעות מערכת “משיק”. לקבלת מסמכי המכרז ורישום המציע, יש להיכנס למערכת דרך הקישור הבא: https://account.sourcingvision.com//Site/SelfSignIn/SelfSignInGetStarted.aspx?IsNoSummonProject=1&IsSealed=1&IsArchived=0&dup&x=JkjwN7C1%2bjHgp08psJ061A%3d%3

7. תאריך אחרון להגשת ההצעה הינו לא יאוחר מיום 26.09.2023 בשעה 10:00.

8. מודעה זו הינה בלתי נפרדת מכלל מסמכי המכרז ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכי המכרז, אלא להוסיף עליהם.

דילוג לתוכן