fbpx

מכרז פומבי לביצוע מחקר הערכה מעצבת לתכנית מו”ר – מוביליות רשותית

תאריך פרסום:
30/08/2023
מועד אחרון להגשה:
09/10/2023 14:00

ג’וינט ישראל (חל”צ)

מכרז פומבי לביצוע מחקר הערכה מעצבת לתכנית מו”ר – מוביליות רשותית

1..מוזמנות בזה הצעות ע”י ג’וינט ישראל – אשלים (להלן: “המזמין”) בשיתוף משרד הרווחה והביטחון החברתי והרשויות המקומיות לביצוע מחקר הערכה מעצבת לתוכנית מו”ר – מוביליות רשותית.

2. תקופת ההסכם היסודית הינה 5 שנים, עם אופציה למזמין להאריך את תוקפו של ההסכם באותם תנאים ובשינויים מחייבים בשנה נוספת (סה”כ 6 שנים).                                        

3. כתנאי סף להשתתפות במכרז:

א. על המציע להיות תאגיד הרשום בישראל על פי הוראות הדין הנוגעות לענין המנהל ספרים כדין.

ב. למציע ניסיון בביצוע מחקרי הערכה של תוכניות חברתיות רשותיות ממגזרים שונים (לרבות חרדים וערבים), בפריסה ארצית בעשר השנים האחרונות הקודמות לפרסום מכרז זה.

ג. על המציע לעמוד בדרישות החוק לגבי העסקת עובדים.

ד. על המציע לצרף להצעתו התחייבות, לפיה הוא ימלא את כל הדרישות לגבי בטחון ואבטחת הידע ולגבי שמירה על סודיות.

4. מודעה זו הינה בלתי נפרדת מכלל מסמכי המכרז ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכי המכרז, אלא להוסיף עליהם.

5. המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

6. המציע יגיש את הצעתו באמצעות מערכת מקוונת “משיק”.

לקבלת מסמכי המכרז ורישום המציע, יש להירשם באמצעות הקישור הנ”ל:

https://account.sourcingvision.com//Site/SelfSignIn/SelfSignInGetStarted.aspx?IsNoSummonProject=1&IsSealed=1&IsArchived=0&dup&x=uJR64dJj%2b56CgH0AfYwm3g%3d%3d

לצורך קבלת סיוע טכני בלבד בכל הקשור למערכת ולהגשת ההצעות באמצעותה – ניתן לפנות למוקד התמיכה של חברת משיק בטלפון: 050-9029376 או בכתובת המייל: [email protected]

תאריך אחרון להגשת ההצעה הינו לא יאוחר מיום 9.10.2023 בשעה 14:00 (להלן: “המועד האחרון להגשת ההצעה”).

דילוג לתוכן