fbpx

מכרז פומבי לביצוע מחקר הערכה לתכנית “חופשי”

תאריך פרסום:
31/08/2023
מועד אחרון להגשה:
15/10/2023 14:00

ג’וינט ישראל (חל”צ)

מכרז פומבי לביצוע מחקר הערכה לתכנית “חופשי”

1..מוזמנות בזה הצעות ע”י ג’וינט ישראל – אגף ישראל מעבר למגבלות (להלן:“המזמין”) לשם ביצוע מחקר הערכה לתכנית “חופשי” (להלן: “המחקר“).

2. תנאי סף:

א. המציע הינו עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל  המחזיק באישור בר-תוקף על ניהול ספרים כדין לפי חוק עסקאות  גופים ציבוריים (תשל”ו-1976).

ב. ככל שהמציע הוא תאגיד ללא כוונת רווח (עמותה או חל”צ), עליו להחזיק באישור ניהול תקין מאת רשות התאגידים לשנת 2023.

ג. למציע ניסיון קודם בביצוע של מחקרי הערכה לתכנית/פרויקט חברתי, בחמשת השנים האחרונות (נא לצרף 2 דוגמאות ו -2 ממליצים).

3. מודעה זו הינה בלתי נפרדת מכלל מסמכי המכרז ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכי המכרז, אלא להוסיף עליהם.

4. המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

לקבלת מסמכי המכרז יש להירשם באמצעות הקישור הנ”ל:

https://account.sourcingvision.com//Site/SelfSignIn/SelfSignInGetStarted.aspx?IsNoSummonProject=1&IsSealed=1&IsArchived=0&dup&x=5F%2bjb%2fp0LC7YvOTQfAEblg%3d%3d

לצורך קבלת סיוע טכני בלבד ניתן לפנות למוקד התמיכה של חברת משיק

בטלפון: 050-9029376 או בכתובת המייל: [email protected]

תאריך אחרון להגשת ההצעה הינו לא יאוחר מיום 15.10.2023 בשעה 14:00 (להלן: “המועד האחרון להגשת ההצעה”).

 

 

דילוג לתוכן