fbpx

קול קורא להכשרת מכשירים להעברת קורס ‘מטפל מיומן’ למטפלים סיעודיים בקהילה

תאריך פרסום:
07/09/2023
מועד אחרון להגשה:
23/10/2023 12:00

ג’וינט ישראל חל”צ

קול קורא להכשרת מכשירים להעברת קורס ‘מטפל מיומן’

למטפלים סיעודיים בקהילה

המוסד לביטוח לאומי בשיתוף עם ג’וינט ישראל – אשל ומכללת גישות, מזמינים נותני שירותים לטיפול אישי בבית וגופי הדרכה בתחום הסיעוד באזור ירושלים להגיש מועמדות להשתתפות בהכשרת מכשירים להעברת קורס ‘מטפל מיומן’ למטפלים  סיעודיים בקהילה, בתנאים המפורטים בקול הקורא.

1..תנאי סף להגשת הצעה

א. תנאי סף להשתתפות הארגון:

1..הארגון הוא עוסק מורשה, שותפות או תאגיד הרשום בישראל על פי הוראות הדין הנוגעות לעניין והמנהל ספרים כדין בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים.

2. ככל שהארגון  הוא תאגיד ללא כוונת רווח (חל”צ או עמותה) עליו להחזיק באישור ניהול תקין בר-תוקף מאת רשות התאגידים לשנת 2023.

3. אישור על ניהול ספרים כדין לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים (תשל”ו -1976).

4. על הארגון  להיות בעל ניסיון בין השנים 2018-2023 כנותן שירותים המספק טיפול אישי בבית על ידי מטפלים ו/או כנותן שירותי הדרכה בתחום הסיעוד.

5. חתימת הארגון על כתב ההתחייבות כמפורט בנספח א’.

6. על הארגון להציע לפחות שני משתתפים מטעמו (כמפורט בסעיף ב’). למען הסר ספק, מובהר כי כל ארגון רשאי להציע מועמדות של יותר משני משתתפים, אולם בכל מקרה לא יתקבלו יותר מ-5 משתתפים מארגון אחד.

ב. תנאי סף למועמדים מטעם ארגון:

1..על המועמד להיות בעל תואר ראשון (לפחות) הקשור למקצועות הטיפול (לדוגמא: עבודה סוציאלית, גרונטולוגיה, ריפוי בעיסוק, סיעוד וכו’).

2. על המועמד להיות בעל היכרות מוכחת עם עולם הזקנה (כגון: עבודה עם זקנים, הדרכה ומחקר).

3. ניסיון בהדרכה.

4. חתימת המועמד על כתב ההתחייבות כמפורט בנספח א’.

2. מודעה זו הינה בלתי נפרדת מכלל מסמכי הקול הקורא ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכי הקול הקורא, אלא להוסיף עליהם.

הקול הקורא יעשה באופן מקוון במייל [email protected]. מסמכי קול הקורא מצורפים בדף זה.

לצורך קבלת סיוע טכני בלבד בכל הקשור להגשת מועמדות בכתובת המייל: [email protected]

המועד האחרון להגשת הצעות הינו:  23.10.2023 בשעה 12:00.  

דילוג לתוכן