fbpx

מכרז פומבי לביצוע מחקר הערכה לתכנית “שווה פיתוח”

תאריך פרסום:
11/09/2023
מועד אחרון להגשה:
05/11/2023 14:00

ג’וינט ישראל (חל”צ)

מכרז פומבי לביצוע מחקר הערכה לתכנית “שווה פיתוח”

1..מוזמנות בזה הצעות ע”י ג’וינט ישראל – אגף ישראל מעבר למגבלות (להלן:“המזמין”) לשם ביצוע מחקר הערכה לתכנית “שווה פיתוח” (להלן: “המחקר“).

2. תנאי סף:

א. המציע הוא עוסק מורשה, שותפות או תאגיד הרשום בישראל על פי הוראות הדין הנוגעות לעניין והמנהל ספרים כדין בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים.

ב. ככל שהמציע הוא תאגיד ללא כוונת רווח (חל”צ או עמותה) עליו להחזיק באישור ניהול תקין בר-תוקף מאת רשות התאגידים לשנת 2023.

ג. ניסיון וידע בשיטות מחקר, הערכה ומדידה חדשניות, במהלך חמש השנים האחרונות (2018 ואילך).

ד. תנאי סף למנהל/ת המחקר:

1..תואר דוקטור הרלוונטי לתחום המחקר (כלכלה, מנהל עסקים, מדיניות ציבורית)

2. ניסיון בניהול מחקר בהיקף דומה לזה הנדרש במחקר נשוא מכרז זה.

ה. תנאי סף לצוות המחקר:

1..ניסיון בביצוע מחקר הערכה או מחקר יישומי מסוג אחר המבוסס על איסוף נתונים וניתוחם הן בשיטות כמותיות והן בשיטות איכותניות.

2. ניסיון בלפחות אחד מתחומי מומחיות הבאים:

א. מחקר כלכלי – חברתי.

ב. מחקר הנוגע לאוכלוסיית אנשים עם מוגבלות.

ג. עבודה עם מגזר עסקי ובחינת תהליכי עומק בו.

ד. בניית מתודולוגית מחקר להערכת תהליכי שינוי.

3. מודעה זו הינה בלתי נפרדת מכלל מסמכי המכרז ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכי המכרז, אלא להוסיף עליהם.

4. המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

לקבלת מסמכי המכרז יש להירשם באמצעות הקישור הנ”ל:

https://account.sourcingvision.com//Site/SelfSignIn/SelfSignInGetStarted.aspx?IsNoSummonProject=1&IsSealed=1&IsArchived=0&dup&x=3N2vT4L8nIAbMXVI89xh9Q%3d%3d

לצורך קבלת סיוע טכני בלבד ניתן לפנות למוקד התמיכה של חברת משיק בטלפון: 050-9029376 או בכתובת המייל: [email protected]

תאריך אחרון להגשת ההצעה הינו לא יאוחר מיום 5.11.2023 בשעה 14:00 (להלן: “המועד האחרון להגשת ההצעה”).

 

דילוג לתוכן