ג'וינט ישראל: מכרז ספק שיווק דיגיטלי

תאריך פרסום:
09/02/2021
מועד אחרון להגשה:
11/03/2021 14:00
טפסים להורדה:

ג'וינט ישראל (להלן: "המזמין")

הליך לקבלת הצעות לספק שיווק דיגיטלי (להלן: "ההליך")

1. מוזמנות בזה הצעות למתן שירותי פרסום ושיווק דיגיטלי (להלן: "השירותים") למזמין ולגופים/העמותות והחברות המאוגדות תחתיו.

2. תקופת ההסכם היסודית הינה ל-12 חודשים, עם אופציה למזמין להאריך את תוקפו של ההסכם, באותם תנאים ובשינויים המחויבים לתקופות נוספות על פי שיקול דעתו.

3. תנאי סף:

כתנאי סף להשתתפות בהליך, על המציע לעמוד בדרישות הבאות:

א׳‏. למציע ניסיון של 3 שנים באספקת שירותי שיווק דיגיטלי, עיצוב ופרסום.
ב׳‏. למציע ניסיון בטיפול בתקציבי שיווק דיגיטלי בפייסבוק ובגוגל, של לפחות 3 גופים (בהיקף תקציב שנתי של 100,000 ₪ כל אחד, לכל אחת מהפלטפורמות) במהלך השנתיים האחרונות.
ג׳‏. המציע הוא תאגיד המאוגד כדין בישראל בידיו כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים.
ד׳‏. על המציע לעמוד בדרישות החוק לגבי העסקת עובדים.
ה׳‏. ככל שיוזמן לפגישה עם המזמין– פרזנטציה כמפורט במסמכי ההליך.

4. מודעה זו הינה בלתי נפרדת מכלל מסמכי המכרז ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכי המכרז, אלא להוסיף עליהם.

5. המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

6. המציע יגיש את הצעתו באמצעות מערכת מקוונת של חברת "משיק". לקבלת מסמכי המכרז ורישום המציע, יש לשלוח דוא"ל לכתובת [email protected] בצירוף הפרטים הבאים: שם המכרז, שם הגוף המציע, מספר ח.פ./ע.ר, שם מלא של איש הקשר, מס' טלפון, מס' סלולרי ודוא"ל של איש הקשר.

7. תאריך אחרון להגשת ההצעה הינו לא יאוחר מיום ה 11.3.2021 בשעה 14:00 (להלן: "המועד האחרון להגשת ההצעה").