מכרז להפעלה אדמיניסטרטיבית של תוכניות במסגרת מהלך חוסן אישי וניהול תקופת החיים החדשה לקראת ולאחר הפרישה

תאריך פרסום:
10/02/2021
מועד אחרון להגשה:
11/03/2021 14:00
טפסים להורדה:

מכרז זה מיועד לבחור גוף מפעיל להפעלה אדמיניסטרטיבית של תוכניות במסגרת מהלך חוסן אישי וניהול תקופת החיים החדשה לקראת ולאחר פרישה.

תנאי סף להשתתפות במכרז:

  1. המציע הוא עוסק מורשה, שותפות או תאגיד הרשום בישראל על פי הוראות הדין הנוגעות לעניין והמנהל ספרים כדין בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים.
  2. ככל שהמציע הוא תאגיד ללא כוונת רווח (חל"צ או עמותה) עליו להחזיק באישור ניהול תקין בר-תוקף מאת רשות התאגידים לשנת 2021.
  3. על המציע להיות בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות בין השנים 2018-2020, בהפעלה של שלושה פרויקטים חברתיים עבור לקוחות חיצוניים, בהיקף של 500,000 ₪ לשנה בממוצע כ"א.
  4. למציע מחזור כספי בהיקף של 2,000,000 ₪ לפחות, בכל אחת מהשנים 2018-2020 וללא גרעון מצטבר.

מודעה זו הינה בלתי נפרדת מכלל מסמכי המכרז ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכי המכרז, אלא להוסיף עליהם.

המכרז ייערך במערכת המקוונת של חברת משיק. לקבלת מסמכי המכרז ורישום המציע, יש לשלוח הודעת דוא"ל לכתובת: [email protected], בצירוף הפרטים הבאים: שם המכרז, שם המציע הפונה, מספר ח.פ./ע.מ, שם ומשפחה של איש הקשר, מס' טלפון, מס' טלפון סלולרי, וכתובת דוא"ל של איש הקשר.

לאחר ההרשמה ובמידה ויש שאלות בנושא אופן השימוש במערכת משיק, ניתן לפנות למוקד התמיכה בטלפון 050-9029376.

לתשומת לבכם, בתקופת סגר, מוקד התמיכה יהיה זמין בימים א' – ה' בין השעות 8:00 – 13:00 בלבד!