מכרז להפעלת "המיזם הלאומי לקידום אוריינות דיגיטלית בקרב אזרחים ותיקים" – שלב ב'

תאריך פרסום:
12/02/2021
מועד אחרון להגשה:
14/03/2021 14:00
טפסים להורדה:

ג'וינט ישראל, בשיתוף עם מטה "ישראל דיגיטלית" במשרד הדיגיטל הלאומי מזמין בזאת, קבלת הצעות להפעלת שלב ב' של "המיזם הלאומי לקידום אוריינות דיגיטלית בקרב אזרחים ותיקים" (להלן: "התכנית").

תקופת ההסכם הינה ל-16 חודשים, מהם 12 חודשים להפעלה ועוד 4 להשלמת תהליך מדידת הערכה, החל ממועד החתימה על הסכם התקשרות. לג'וינט שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם למטרת ניצול מלוא התקציב, במידה ולא נוצל במהלך תקופת ההסכם, הכל באופן ובמועדים שיקבעו על ידו ועל פי שיקול דעתו.

מטרת העל של התכנית הינה קידום זיקנה פעילה ושיפור התפקוד היומיומי של אזרחים ותיקים, בתחומי חברה, בריאות וכלכלה, באמצעות הקניית אוריינות דיגיטלית – שפה, כלים, מיומנויות ומוטיבציה.

התכנית הינה תכנית בפיתוח שצפויה להתקיים מתחילת 2021 ועד אמצע 2022, ומטרותיה פיתוח תורה, מתודולוגיות ותכני הדרכה לאזרחים ותיקים ולהכשרת מדריכים (TTT) תוך יישום קורסים, סדנאות והרצאות באמצעות גופים העוסקים בהדרכת אוריינות דיגיטלית על בסיס תשתיות קיימות להפעלה, וכן פיתוח מענים חדשניים.

תנאי סף להשתתפות במכרז:

1. על המציע להיות עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל על פי הוראות הדין הנוגעות לעניין, המנהל ספרים כדין ואם הוא מלכ"ר – גם מחזיק באישור על ניהול תקין מאת רשות התאגידים.

2. על המציע לעמוד בדרישות החוק לגבי העסקת עובדים והתקשרות עם גופים ציבוריים.

3. על המציע להיות בעל היקף מחזור פעילות של מיליון ₪ לפחות, בכל אחת משלוש השנים האחרונות.

4. על המציע להיות בעל וותק של שתי שנות פעילות לפחות בהפעלת הדרכות לקידום אוריינות דיגיטלית (לאוכלוסייה הכללית), במהלך 5 השנים האחרונות.

5. על המציע להיות בעל ניסיון בפיתוח של מערכי הדרכה ומתודות לקידום אוריינות דיגיטלית בקרב אזרחים ותיקים.

6. על המציע להיות בעל ניסיון בהדרכה מקוונת מרחוק ו/או משולבת (Blended).

7. על המציע להיות בעל ניסיון ויכולת לקיים מדידה שוטפת והערכה של הפעילות, כולל הפקה וניתוח שאלונים, תצפיות וקבוצות מיקוד.

8. למציע מערכת ניהול למידה או ניהול לקוחות המאפשרת מעקב אחר רישום, נוכחות והישגים של המשתתפים בתוכנית, והפקת דוחות סטטיסטיים.

המכרז ינוהל באמצעות מערכת המכרזים הממוחשבת "משיק". לקבלת מסמכי המכרז ורישום המציע, יש לשלוח הודעת דוא"ל לכתובת: [email protected], בצירוף הפרטים הבאים: שם המכרז, שם המציע הפונה, מספר ח.פ./ע.מ, שם ומשפחה של איש הקשר, מס' טלפון, מס' טלפון סלולרי, וכתובת דוא"ל של איש הקשר.

לצורך קבלת סיוע טכני בכל הקשור למערכת משיק ולהגשת ההצעות באמצעותה – ניתן לפנות למוקד התמיכה בטלפון: 050-9029376.

לתשומת לבכם, בתקופה של סגר, מוקד התמיכה יהיה זמין בימים א' – ה' בין השעות 8:00 – 13:00 בלבד!

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה 21.2.21 (עד השעה 12:00)

מועד אחרון להגשת הצעות 14.3.21 (עד השעה 14:00)