מכרז למתן שירותי פיתוח, ליווי והנחיית קבוצות לתוכנית חוסן להנהלות במוסדות גריאטריים

תאריך פרסום:
17/02/2021
מועד אחרון להגשה:
14/03/2021 14:00
טפסים להורדה:

מוזמנות בזה הצעות לשירותי פיתוח, ליווי והנחיית קבוצות לתוכנית חיזוק מסוגלות הנהלות מוסדות גריאטריים להתמודדות עם מצבי קיצון ואי ודאות, כדוגמת קורונה, דמנציה, ומצבי סוף חיים.

תנאי סף להשתתפות במכרז:

1. המציע הוא עוסק מורשה, שותפות או תאגיד הרשום בישראל על פי הוראות הדין הנוגעות לעניין והמנהל ספרים כדין בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים. ככל שהמציע הוא תאגיד ללא כוונת רווח (חל"צ או עמותה) עליו להחזיק באישור ניהול תקין בר-תוקף מאת רשות התאגידים.

2. השכלה נדרשת ליועץ המוצע אחד משני הסעיפים הבאים:

  • תואר שני ממוסד להשכלה גבוהה באחד מהתארים הבאים: יעוץ ארגוני, פסיכולוגיה ארגונית, התנהגות ארגונית, או סוציולוגיה ארגונית.
  • תואר שני ממוסד להשכלה גבוהה ותעודת הסמכה ביעוץ ארגוני ו/או הנחיית קבוצות.

3. ניסיון מקצועי של לפחות שנתיים בפיתוח הדרכה והנחיית קבוצות למנהלים, במהלך 3 השנים האחרונות.

4. ניסיון מקצועי בפיתוח וכתיבה של מערכי הדרכה ומתודות הדרכה, במהלך 3 השנים האחרונות.

5. על המציע להיות בעל ניסיון בהעברת הדרכה באמצעים דיגיטליים (כגון זום), כולל תפעול טכני (חלוקה לקבוצות, סקרים ומענה על תקלות טכניות שכיחות), וכן הכנת חומרים מקצועיים מותאמים למדיה דיגיטלית.

תנאים נוספים המקנים יתרון:

1. למציע ניסיון בייעוץ / הנחייה במוסדות גריאטריים ו/או מסגרות הנותנות מענים לאוכלוסיית הזקנים, במהלך 3 השנים האחרונות.

2. למציע ניסיון מקצועי של לפחות שנתיים בתחום של חוסן, בדגש על חוסן ארגוני, במהלך 3 השנים האחרונות.

מודעה זו הינה בלתי נפרדת מכלל מסמכי המכרז ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכי המכרז, אלא להוסיף עליהם.

המכרז ייערך במערכת המקוונת של חברת משיק. לקבלת מסמכי המכרז ורישום המציע, יש לשלוח הודעת דוא"ל לכתובת: [email protected], בצירוף הפרטים הבאים: שם המכרז, שם המציע הפונה, מספר ח.פ./ע.מ, שם ומשפחה של איש הקשר, מס' טלפון, מס' טלפון סלולרי, וכתובת דוא"ל של איש הקשר.

לאחר ההרשמה ובמידה ויש שאלות בנושא אופן השימוש במערכת משיק, ניתן לפנות למוקד התמיכה בטלפון 050-9029376.