מכרז דיאדה: הליך לקבלת הצעות להסבת טכנולוגיות חדשניות לשימושים חברתיים

תאריך פרסום:
07/09/2020
מועד אחרון להגשה:
21/10/2020 14:00
טפסים להורדה:

דיאדה” הינו פרויקט משותף של משרד העבודה, הרווחה והשרותים החברתיים, מטה ישראל דיגיטלית, החשב הכללי במשרד האוצר וגו’ינט אלכא, בשיתוף הקרן המשפחתית על-שם תד אריסון (ישראל).

מוזמנות בזה הצעות ע”י ג’וינט–”אלכא” (להלן: “המזמין”), לתוכנית להסבת טכנולוגיות חדשניות לשימושים חברתיים (להלן: “התכנית“). עניינה של התוכנית הוא, הצפת צרכים שניתן לפתור באמצעים טכנולוגיים וחיבור בין יזמים הנגישים אל הטכנולוגיה ובין מומחי צורך – בעלי ידע בצרכי אוכלוסייה מאוכלוסיות היעד, שלהם נגישות משמעותית אליה. כמו כן, מטרת ההליך הינה ביצוע מבחני היתכנות מהירים מאוד, לשם זיהוי וקידום פרויקטים לשם השפעה  ישירה על אוכלוסיות היעד.

ההליך מיועד להגשה זוגית של יזם טכנולוגי (יחיד או חברה) ומומחה אוכלוסיה (יחיד, חברה או אירגון), אשר הקשר ביניהם נוצר בין אם לצורך הגשה זו ובין אם מקודם. המציע במכרז, אשר יגיש את מסמכי המכרז המלאים, יהיה צד אחד (או היזם הטכנולוגי או מומחה האוכלוסיה).

ההליך מנוהל בשני שלבים:

  1. הגשת הצעה מהירה – על הצעה זו תתקבל תשובה בתוך 10 ימים לכל היותר.
  2. כתיבת הצעה מלאה – רק על ידי מי שעברו את השלב הראשון של ההצעה המהירה.

תנאי סף להשתתפות במכרז:

  1. על המציע במכרז, (או היזם הטכנולוגי או מומחה האוכלוסיה) להיות אזרח ישראל או תאגיד המאוגד כדין בישראל וברשותו כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים, התשל”ו 1976 (ואם המציע הוא חל”צ או עמותה, יש לצרף תקנון, ואישור ניהול תקין בתוקף).
  2. היזם ומומחה הצורך, כל אחד בנפרד, אינו נתמך או ממומן בגין המיזם אותו הוא מציע בהליך זה, בדרך אחרת מתקציב המדינה.
  3. המציע רשאי לעשות שימוש בטכנולוגיה שבבסיס הפיתוח, והיא טכנולוגיה בשלה (לא פיתוח מדע או טכנולוגיה בסיסיים).
  4. הפתרון המוצע עונה על צורך של אוכלוסיית יעד וניתן לגבות התאמה זו בחוות דעת מומחים.
  5. ככל שהמציע מעסיק עובדים, עליו לעמוד בדרישות החוק לגבי העסקת עובדים.

לפרטים מלאים על הדיאדה והסברים איך להירשם ולהגשת הצעה ראשונית – www.dyada.org

 מודעה זו הינה בלתי נפרדת מכלל מסמכי המכרז ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכי המכרז, אלא להוסיף עליהם.

המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

 ההצעה המלאה תוגש באמצעות מערכת מקוונת  “משיק”. הנחיות מפורטות באתר הדיאדה.