מכרז מסגרת למתן שירותי יעוץ בנושא קידום מוביליות חברתית כלכלית

תאריך פרסום:
19/03/2021
מועד אחרון להגשה:
26/04/2021 14:00

ג'וינט-אשלים (להלן: "המזמין") הוא האגף בג'וינט ישראל האחראי על אתגר קידום מוביליות חברתית כלכלית בקרב ילדים, בני נוער וצעירים מגילאי לידה עד 30. ג'וינט-אשלים עוסק בקידום המוביליות כלפי מעלה (עלייה בסולמות החברתיים כלכליים) של פרטים ואוכלוסיות הנמצאות בחלקים התחתונים של הסולמות.

מכרז מסגרת זה מיועד לבחור מספר ספקים אשר יספקו למזמין את שירותי היעוץ המפורטים להלן:

  1. יעוץ בתהליכי תכנון אסטרטגי, לרבות חשיבת אימפקט, קביעת מדדים ויעדים אסטרטגיים ברמה הלאומית, מודלים לוגיים וכו'.
  2. יעוץ בנושא קידום מוביליות חברתית כלכלית בדגש על עולמות של חינוך והשכלה, כלכלה (תעסוקת נוער וצעירים, בטחון סוציאלי, חוסן פיננסי), בריאות, דיגיטליות, שייכות והשתתפות חברתית.
  3. יעוץ בנושא מחקר לרבות מחקרי הערכה, מחקרים מקדימים להתערבות, סקירות ספרות וכו'.
  4. יעוץ בנושא ניהול נתונים וניטור מידע.
  5. יעוץ בהובלת תהליכים פנים ארגוניים.

המציע יכול להציע את שירותיו לאחד או יותר מתחומי השירותים.

מאחר וכמות והיקף השירותים אינו ידוע במועד פרסום מכרז זה, בכוונת המזמין להתקשר עם מספר ספקים בכל אחד מתחומי השירות המפורטים במסמכי המכרז בהסכם מסגרת (להלן: "ספקי מכרז המסגרת").

תוקף הסכם המסגרת יהיה ממועד חתימת ההסכם ועד לתאריך 30/4/2023. למזמין תהיה שמורה, לפי שיקול דעתו הבלעדי, זכות הברירה להאריך את תקופת ההתקשרות לתקופה/ות קצובה/ות נוספת/ות, בכפוף לצרכי המזמין. אולם, משך ההתקשרות הכולל לא יעלה על 60 חודשים.

תנאי סף להשתתפות במכרז:

  1. על המציע להיות אזרח ישראל או תאגיד המאוגד כדין בישראל.
  2. על המציע להחזיק באישורים תקפים לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים, התשל"ו 1976.
  3. אם המציע הוא חל"צ או עמותה, עליו להחזיק באישור ניהול תקין בתוקף מאת רשות התאגידים.
  4. על המציע להיות בעל ניסיון מוכח של לפחות שלוש שנים במתן שירותי יעוץ בישראל באחד או יותר מתחומי היעוץ המוזכרים בסעיף 2 לעיל.
  5. על המציע (ככל שמעסיק עובדים) לעמוד בדרישות החוק לגבי העסקת עובדים.

כל מציע רשאי לפנות בכתב, באמצעות דואר אלקטרוני בלבד, בשאלות או הבהרות לכתובת [email protected] עד ליום 5.4.2021.

המציע יגיש את הצעתו באמצעות מערכת מקוונת "משיק".

לקבלת מסמכי מכרז ורישום המציע יש לשלוח דוא"ל לכתובת: [email protected] בצירוף הפרטים הבאים: שם המכרז, שם הגוף המציע, מספר ח.פ./ע.מ, שם ומשפחה של איש הקשר, מס' טלפון, מס' סלולר, ודוא"ל של איש הקשר.

לצורך קבלת סיוע טכני בכל הקשור למערכת המכרזים האלקטרונית ולהגשת ההצעות באמצעותה, ניתן לפנות למוקד התמיכה של חברת משיק בטלפון: 050-9029376.

מודעה זו הינה בלתי נפרדת מכלל מסמכי המכרז ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכי המכרז, אלא להוסיף עליהם.