מכרז לביצוע מחקר מלווה לפיתוח והטמעת שירות לבני משפחה מטפלים במחלקות לשירותים חברתיים

תאריך פרסום:
05/04/2021
מועד אחרון להגשה:
06/05/2021 10:00

חוקרים וגופים העוסקים במחקר מוזמנים להגיש הצעות לעריכת מחקר מלווה לתוכנית "מס"ע – שירות לבני משפחה מטפלים במחלקות לשירותים חברתיים" (להלן: "המחקר").

תנאי סף להשתתפות במכרז:

1. המציע מחזיק באישור בר-תוקף על ניהול ספרים כדין לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים (תשל"ו-1976).

2. המציע עומד בדרישות החוק לגבי העסקת עובדים והתקשרות עם גופים ציבוריים.

3. אם המציע הוא עמותה או חל"צ, עליו להחזיק באישור ניהול תקין לשנת 2021.

4. למציע או למנהל/ת המחקר מטעם המציע, ניסיון מקצועי בביצוע מחקרים בשניים או יותר מהנושאים להלן:

  • בני משפחה מטפלים, בדגש על כאלה המטפלים באזרחים וותיקים
  • שירותים בתחום הזקנה, בדגש על שירותים בקהילה
  • כלכלת בריאות

5. מנהל/ת המחקר מטעם המציע הינו/ה בעל/ת תואר ד"ר ממוסד אקדמי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בעבודה סוציאלית, גרונטולוגיה או תחומים רלוונטיים אחרים לנושא המחקר.

6. על מנהל/ת המחקר להציג יכולת מוכחת לניהול מחקר בהיקף הכספי הנדרש במחקר זה.

7. על צוות המחקר לכלול לפחות חוקר/ת אחד/ת בעל/ת ידע וניסיון בשיטות מחקר, הערכה ומדידה חדשניות ויצירתיות ויכולת ניתוח במגוון מתודולוגיות.

מודעה זו הינה בלתי נפרדת מכלל מסמכי המכרז ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכי המכרז, אלא להוסיף עליהם.

המכרז ייערך במערכת המקוונת של חברת משיק. לקבלת מסמכי המכרז ורישום המציע, יש לשלוח הודעת דוא"ל לכתובת: [email protected], בצירוף הפרטים הבאים: שם המכרז, שם המציע הפונה, מספר ח.פ./ע.מ, שם ומשפחה של איש הקשר, מס' טלפון, מס' טלפון סלולרי, וכתובת דוא"ל של איש הקשר.

לאחר ההרשמה ובמידה ויש שאלות בנושא אופן השימוש במערכת משיק, ניתן לפנות למוקד התמיכה בטלפון 050-9029376.