הזמנה לקבלת הצעות להרחבת תכנית "המרכז לחיים עצמאיים ברשת" והפעלתה

תאריך פרסום:
21/04/2021
מועד אחרון להגשה:
03/06/2021 14:00

מוזמנות בזה הצעות להרחבת תכנית "המרכז לחיים עצמאיים ברשת" והפעלתה, מטעם "ג'וינט-ישראל מעבר למגבלות".

תכנית "המרכז לחיים עצמאיים ברשת" הינה תכנית של ג'וינט-ישראל מעבר למגבלות בשיתוף מטה ישראל דיגיטלית במשרד הדיגיטל הלאומי, שנועדה להעניק מענים מרחוק לאנשים עם מוגבלות.

תנאי סף להשתתפות במכרז:

  1. המציע הוא עוסק מורשה, שותפות או תאגיד הרשום בישראל על פי הוראות הדין הנוגעות לעניין והמנהל ספרים כדין בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים.
  2. ככל שהמציע הוא תאגיד ללא כוונת רווח (חל"צ או עמותה) עליו להחזיק באישור ניהול תקין בר-תוקף מאת רשות התאגידים לשנת 2021.
  3. למציע ניסיון בהקמה ו/או בהפעלה של מענים מרחוק.
  4. למציע ניסיון בשיתופי פעולה עם ארגונים ציבוריים או עסקיים נוספים ו/או רשויות מקומיות ו/או משרדים ממשלתיים.

מודעה זו הינה בלתי נפרדת מכלל מסמכי ההליך ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכי הקול קורא, אלא להוסיף עליהם.

המכרז ייערך במערכת המקוונת של חברת משיק. לקבלת מסמכי המכרז ורישום המציע, יש לשלוח הודעת דוא"ל לכתובת: [email protected], בצירוף הפרטים הבאים: שם המכרז, שם המציע הפונה, מספר ח.פ./ע.מ, שם ומשפחה של איש הקשר, מס' טלפון, מס' טלפון סלולרי, וכתובת דוא"ל של איש הקשר.

לאחר ההרשמה ובמידה ויש שאלות בנושא אופן השימוש במערכת משיק, ניתן לפנות למוקד התמיכה בטלפון 050-9029377.