מכרז להפעלה אדמיניסטרטיבית של תכניות בתחום עידוד תעסוקה בקרב אוכלוסיות שונות

תאריך פרסום:
25/04/2021
מועד אחרון להגשה:
13/05/2021 12:00

מוזמנות בזה הצעות להפעלה אדמיניסטרטיבית של תוכניות בתחום של עידוד תעסוקה בקרב מגוון אוכלוסיות בישראל (להלן: "התוכניות").

התוכניות מפותחות ומובלות ע"י ג'וינט ישראל-תבת (להלן: "המזמין"), בשיתוף עם משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

תקופת ההסכם היסודית הינה מיום 1.3.2021 עד ליום 31.12.2021, עם אופציה למזמין להאריך את תוקפו של ההסכם, באותם תנאים ובשינויים המחויבים לתקופה נוספת של 12 חודשים בכל פעם, ולא יותר מ-60 חודשים בסה"כ, כולל תקופת ההסכם היסודית. הכל בכפוף להסכם שייחתם בין ממשלת ישראל לבין המזמין להמשך פיתוח שירותים בתחום התעסוקה.

למזמין שמורה הזכות לבחור במכרז זה יותר ממציע אחד, אך לא יותר משני זוכים בכל מקרה.

מובהר, כי אם ייבחרו שני מציעים, יחולק ביניהם מתן השירותים באופן שווה מבחינה תקציבית, ככל הניתן, ובהתאם לשיקול דעת המזמין.

תנאי סף להשתתפות במכרז:

1. על המציע להיות תאגיד הרשום בישראל על פי הוראות הדין הנוגעות לענין, המנהל ספרים כדין.

2. על המציע להיות בעל ניסיון בהפעלת לפחות שלושה פרויקטים חברתיים בתחום התעסוקה. כל אחד מהפרויקטים צריך לעמוד בכל התנאים הבאים:

  • הפרויקט היה פעיל למשך שנתיים לכל הפחות והוא החל לאחר שנת 2014.
  • הפרויקט התקיים בפריסה גיאוגרפית רחבה בישראל.
  • ההיקף הכספי השנתי הממוצע של כל אחד מהפרויקטים הינו לפחות 1,000,000 ₪.

3. על המציע להיות בעל מחזור כספי ממוצע של 6,000,000 ₪ לפחות בכל אחת מן השנים 2018-2019.

4. על המציע לעמוד בדרישות החוק לגבי העסקת עובדים.

5. על המציע להעמיד רפרנט מטעמו וממקורותיו, שיהווה איש קשר עם המזמין לשם תפעול הנושאים האדמיניסטרטיביים בתוכנית בהיקף של כ-60% משרה לפחות. במידה וייבחרו שני זוכים במכרז זה – היקף המשרה המבוקשת ירד ללפחות-30%.

המציע יגיש את הצעתו באמצעות מערכת מקוונת של חברת "משיק".

לקבלת מסמכי המכרז ורישום המציע, יש לשלוח דוא"ל לכתובת: [email protected] בצירוף הפרטים הבאים: שם המכרז, שם הגוף המציע, מספר ח.פ./ע.ר, שם מלא של איש הקשר, מס' טלפון, מס' סלולרי ודוא"ל של איש הקשר.

מודעה זו הינה בלתי נפרדת מכלל מסמכי המכרז ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכי המכרז, אלא להוסיף עליהם.