הודעה על כוונה להתקשרות לביצוע מיזם משותף

תאריך פרסום:
25/04/2021
מועד אחרון להגשה:
18/05/2021 14:00

בהתאם להוראות תקנות 3(30) ו-3ב(ב) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג – 1993, מודיעה בזאת ועדת המכרזים של ג'וינט ישראל חל"צ (להלן: "הג'וינט") כי בכוונת הג'וינט להתקשר עם חברת מוויט אפ גלובל בע"מ – MOOVIT (להלן: "המפעיל") לצורך ביצוע מיזם משותף כמפורט להלן.

תאור המיזם ועיקרי ההתקשרות:

1. מתוך תפיסה והבנה של הצורך בהנגשת המרחב הציבורי לאנשים עם מוגבלות פועלת "ג'וינט-ישראל מעבר למגבלות" לקידום פיתוח של פלטפורמה דיגיטלית להתניידות בתחבורה. "ג'וינט-ישראל מעבר למגבלות", במסגרת שותפות בוועדה בין משרדית (תחבורה, רווחה, בריאות, אוצר, בטל"א) הובילה כתיבת דו"ח מקיף לצורך מיפוי כלל החסמים, צרכים ופתרונות עבור אנשים עם מוגבלות בניידות בתחבורה במרחב הציבורי, בדגש על נקודת מבטו של האדם עם המוגבלות.

במסגרת הכנת הדו"ח הופץ שאלון בנושא, עליו השיבו 5,864 אנשים עם מוגבלות. ניתוח תוצאות השאלון, יחד עם פרמטרים נוספים (השפעה מערכתית, עלויות, יכולת יישום ועוד), הובילו לתיעדוף פתרונות אפשריים. פיתרון משמעותי הנו – Unlimited Mobility App – פלטפורמת התניידות בתחבורה, אשר תחבר בין צרכים של אנשים עם מוגבלות להתניידות במרחב הציבורי, לבין מענים מגוונים (מתנדבים, מוניות נגישות, נהגים נגישים, תחב"צ ועוד)

2. ההתקשרות תהיה למשך תקופה של שלוש שנים

3. סכום השתתפות הג'וינט: 1,000,000 ₪

4. סכום השתתפות המפעיל: 1,024,100 ₪

5. נימוקים לעריכת המיזם יחד עם המפעיל:

  • על מנת לייצר מענה איכותי עם פוטנציאל לייצר השפעה משמעותית יש צורך ביכולות טכנולוגיות רלבנטיות והיקף משתמשים משמעותי. למפעיל היכולות לספק נתונים והתראות בזמן אמת וכן היקף משתמשים גבוה במיוחד.
  • למיטב ידיעתנו, אין בישראל עוד גוף הנותן מענה ומידע על תחבורה ברמה ארצית.
  • למפעיל פריסה בינלאומית במעל 100 מדינות וב-45 שפות, כך שהפלטפורמה תוכל לשמש גם תיירים (עם מוגבלות) המגיעים לארץ.
  • המפעיל משקיע בתוכנית משאבים בשווי למעלה מ-50% מעלות התוכנית.

אדם המבקש לבצע מיזם דומה למיזם שלגביו מפורסמת הודעה זו, רשאי לפנות לוועדת המכרזים של הג'וינט, באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו [email protected], וזאת עד ולא יאוחר מיום 18/05/2021.

לכל פניה כאמור יש לצרף את פרטיו המלאים של הפונה (לרבות שם מלא, כתובת ופרטים ליצירת קשר) ולצרף כל אסמכתא שיש בה כדי לתמוך בפניה.

יש לוודא את קבלת ההודעה באמצעות טלפון מס': 02-6557218 או באמצעות קבלת אישור חוזר בדואר האלקטרוני.

ועדת המכרזים תשקול את הפניות שקבלה, אם יתקבלו פניות כאמור ותשלח עותק מהחלטתה לכל הפונים בהתאם לפרטים שנמסרו על ידם.