הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

תאריך פרסום:
27/04/2021
מועד אחרון להגשה:
14/05/2021 14:00

בהתאם להוראות תקנות 3(29) ו-3א(א) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג – 1993, מודיעה בזאת ועדת המכרזים של ג'וינט ישראל (להלן: "הג'וינט") כי בכוונת הג'וינט להתקשר עם חברת "פורמלוג'יק בע"מ" לצורך אספקת שירותי מחשוב עבור סביבות סיילספורס הקיימות בג'וינט.

תיאור תוכנית ועיקרי ההתקשרות:

מטרת העל:

  • ליצור הסכם מאוחד עם ספק "פורמלוג'יק בע"מ" לתחזוקת מערכות קיימות, וכן לייצר הסכם אחוד להוזלת עלויות ויצירת אחידות בתנאי ההתקשרות בין מערכות שונות.

מרכיבי השירות:

  • רכישת רישיונות לטפסים במוצר פורמטייטן המקושרים לסיילספורס
  • רכישת שירותי API בין פורמטייטן לסיילספורס לצורך עבודה שוטפת של משתמשים על המערכת
  • פיתוחים מורכבים על גבי הטפסים המקושרים לסיילספורס במערכת פורמטייטן

השותפים בפרויקט:

הג'וינט ומטה הג'וינט, ג'וינט-אשל, ג'וינט-אשלים, ג'וינט-אלכא, ג'וינט-ישראל מעבר למגבלות, ג'וינט-תבת, משרדי הממשלה הלוקחים חלק בשותפויות הג'וינט.  

ההתקשרות תהיה למשך תקופה של שנה מיום חתימת ההסכם. 

סה"כ עלות הפרויקט:

עד 390,000 ₪, בהתאם לצריכת הרישיונות בפועל.

מצורף העתק מחוות דעתה של שירה לב עמי, מנהלת דאטה ודיגיטל ג'וינט ישראל.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות – ללא צורך בפיתוח או יישום מחדש של טפסים קיימים במערכות – רשאי לפנות אל הג'וינט בנושא באמצעות דואר אלקטרוני (לכתובת: [email protected]) וזאת לא יאוחר מיום 14/05/2021 ולהודיע כי קיים ספק אחר המסוגל לספק לחברה את השירותים הנדרשים בתנאים האמורים ובהתאם לתקנות חובת המכרזים.

לכל פניה כאמור יש לצרף את פרטיו המלאים של הפונה (לרבות שם מלא, כתובת, ומספרי טלפון) וכן את פרטיו של הספק האחר, ולצרף אסמכתאות בדבר הטענות הנטענות בפניה.

יש לוודא קבלת ההודעה באמצעות קבלת אישור חוזר בדואר אלקטרוני.

החלטת ועדת המכרזים בנושא הפניה תשלח לפונים בהתאם לפרטים שמסרו בפנייתם.