מכרז מסגרת לשירותי מחקר

תאריך פרסום:
06/12/2020
מועד אחרון להגשה:
25/01/2021 10:00
טפסים להורדה:

ג'וינט ישראל פונה בזאת לקבלת הצעות במסגרת מכרז מסגרת לחברות ויועצים בתחום: שירותי מחקר

תנאי סף להשתתפות במכרז:

  1. על המציע להיות אזרח ישראל הרשום כעוסק מורשה, תאגיד המאוגד כדין או שותפות רשומה בישראל.
  2. על המציע להחזיק באישור תקף על ניהול ספרים לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים, התשל"ו 1976.
  3. אם המציע הוא חל"צ או עמותה, עליו להחזיק באישור ניהול תקין בתוקף מאת רשות התאגידים.
  4. ככל שהמציע מעסיק עובדים, עליו לעמוד בדרישות החוק לגבי העסקת עובדים והתקשרות עם גופים ציבוריים.
  5. למציע ניסיון במתן שירותי מחקר המאפיינים את האשכול אליו הגיש הצעה, לשלושה ארגונים שונים לפחות במהלך השנתיים האחרונות.

המציע יגיש את הצעתו באמצעות מערכת מקוונת  של חברת "משיק".

לקבלת מסמכי המכרז ורישום המציע, יש לשלוח דוא"ל לכתובת: [email protected] בצירוף הפרטים הבאים: שם המכרז, שם הגוף המציע, מספר ח.פ./ע.ר, שם מלא של איש הקשר, מס' טלפון, מס' סלולרי ודוא"ל של איש הקשר.

מודעה זו הינה בלתי נפרדת מכלל מסמכי המכרז ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכי המכרז, אלא להוסיף עליהם. בכל מקרה של אי התאמה בין נוסח המכרז המפורסם באתר לבין מודעה זו – יגבר נוסח המכרז

המועד האחרון להגשת שאלות או הבהרות –  21/12/2020 בשעה 10:00