הודעה על כוונה להתקשרות לביצוע מיזם משותף

תאריך פרסום:
28/04/2021
מועד אחרון להגשה:
14/05/2021 13:00

בהתאם להוראות תקנות 3(30) ו-3ב(ב) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג – 1993, מודיעה בזאת ועדת המכרזים של ג'וינט ישראל חל"צ (להלן: "הג'וינט") כי בכוונת הג'וינט להתקשר עם מכון אהרון.

א. רקע להתקשרות:

הנתונים מלמדים כי האוכלוסיה הצעירה בחברה ערבית נכנסת לשוק העבודה עם הפערים הבאים:

  1. נתוני כניסה נמוכים לעולם ההשכלה והתעסוקה: כישורים נמוכים, פסיכומטרי, ומגמות בתיכון שלא רלוונטיות לעולם התעסוקה.
  2. שיעורי הצעירים שלא עובדים ולא לומדים גבוהים, בעיקר בקרב נשים.
  3. פוטנציאל בלתי ממומש בקרב נוער וצעירים ערבים – לבני נוער וצעירים רבים יש נתונים גבוהים אך הם לומדים מקצועות שלא בביקוש או מקצועות בעלי הכנסה נמוכה וללא אופק קידום.
  4. ייצוג נמוך במסלולי הכשרה מקצועית לתחומים בפריון גבוה.
  5. ייצוג בתחומים לא בביקוש בהנדסאות.

המצב לא שונה עבור חלק נכבד מהאקדמאיים הערבים אשר מסיימים תארים במקצועות שאינם בביקוש (מדעי חברה וחינוך או תארים כללים) ובאופן כללי הינם בעלי ראייה קצרת טווח בכל הנוגע לתכנון קריירה לאחר רכישת התואר.

לחלק גדול מהבוגרים אין היכרות עם הזדמנויות תעסוקתיות רלוונטיות לתחום הלימוד הנבחר, ואין להם נגישות למאגר משרות או נטוורקינג עם מעסיקים פוטנציאלים.

בנוסף, צעירים רבים חווים קושי בתרגום המיומנויות והכישורים הנרכשים במהלך התואר לכלי עבודה וכישורים תפקודיים במקצוע הנלמד, מה שמעכב אותם מהשתלבות טובה בארגון גם לאחר השלב של קבלה לעבודה.

חלק מהאוכלוסיה מתאפיין בחסמים כלכליים שאינם מאפשרים מימון לימודים משלימים, הסבות עדכניות לשוק העבודה, והכשרות מקצועיות מעבר לתואר הנלמד.

מטרת היוזמה המשותפת ביחד עם מכון אהרון: הצעת תוכניות התערבות להכוון, השלמת כישורים ופיתוח קריירה מותאמות מאפיינים וחסמים למימוש פוטנציאל ההשתלבות בשוק העבודה ובהשכלה העל-תיכונית עבור גברים ונשים ערבים צעירים. היוזמה כוללת הערכת השלב ודרך ההתערבות האופטימליים.

נוסף על כך, הצעת תוכניות התערבות בשלב הלימודים של הסטודנטים בתחומים שהוזכרו לעיל, תוך שיתוף פעולה עם המוסדות האקדמיים (בארץ ובחו"ל) להכוונה, השלמת כישורים ובמקרה הצורך הסבה למקצועות עם ביקוש גבוה בשוק העבודה. בנוסף, הצעת תוכניות התערבות עבור אלה שסיימו את לימודיהם. התוכניות יהיו בשיתוף הגופים המכשירים והמעסיקים הפוטנציאלים.

ב. ההתקשרות תהיה למשך תקופה של:

31.12.2021-1.5.2021

ג. סכום השתתפות הג'וינט:

100,000 ₪

ד. סכום השתתפות המפעיל:

100,000 ₪

ה. פירוט עלות כוללת של המיזם:

200,000 ₪

ו. נימוקים לעריכת המיזם יחד עם המפעיל:

הצוות המקצועי סבור כי יש לפטור את ההתקשרות עם הגוף המפעיל מחובת מכרז לצורך ביצוע מיזם משותף בהתאם לתקנה 3(30) לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג – 1993, וזאת מן הנימוקים המפורטים להלן:

  1. במהלך השנה האחרונה מכון אהרון פיתח מגוון ערוצים ושולחנות עגולים עם שותפים ואנשי מקצוע בתחום התעסוקה בחברה הערבית שמאוד רלוונטיים לתכנית.
  2. בשנים האחרונות מכון אהרון עוסק ועורך מחקרים בתחום המגמות התעסוקתיות בקרב אקדמאים מהחברה הערבית ובשיתוף פעולה עם שחקנים מרכזיים בשדה זה.
  3. שיתוף הפעולה במחקר זה יכול לתרום לתוכניות הספציפיות שמפותחות כעת בג'וינט-תבת וגם להשפיע ולהשתלב עם עבודה על קביעת יעדים ועיצוב מדיניות שהמכון מוביל בתחום של אקדמאים בחברה הערבית.
  4. מכון אהרון לוקח חלק במימון המחקר בשיעור של 50% מסך העלות הכוללת.

אדם המבקש לבצע מיזם דומה למיזם שלגביו מפורסמת הודעה זו, רשאי לפנות לוועדת המכרזים של הג'וינט, באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו [email protected], וזאת עד ולא יאוחר מיום 14.05.2021 בשעה 13:00.

לכל פניה כאמור יש לצרף את פרטיו המלאים של הפונה (לרבות שם מלא, כתובת ופרטים ליצירת קשר) ולצרף כל אסמכתא שיש בה כדי לתמוך בפניה.

יש לוודא את קבלת ההודעה באמצעות קבלת אישור חוזר בדואר האלקטרוני.

ועדת המכרזים תשקול את הפניות שקבלה, אם יתקבלו פניות כאמור ותשלח עותק מהחלטתה לכל הפונים בהתאם לפרטים שנמסרו על ידם.