מכרז להפעלת תכנית "החינוך היוצר"

תאריך פרסום:
30/05/2021
מועד אחרון להגשה:
30/06/2021 14:00

מוזמנות בזה הצעות ע"י ג'וינט ישראל – אשלים (להלן: "המזמין") להפעלת תוכנית "החינוך היוצר – פיתוח במערכת בתי הספר המקצועיים" (להלן: "התוכנית"). התוכנית הינה יוזמה של המזמין בשותפות עם זרוע העבודה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. עניינה של התוכנית הינו יצירת שינוי במערך החינוך המקצועי הכולל.

תקופת ההסכם היסודית היא 16 חודשים, עם אופציה למזמין להאריך את תוקפו של ההסכם באותם תנאים ובשינויים מחייבים לשתי תקופות נוספות של 12 חודשים כל אחת (סה"כ 40 חודשים).

יודגש כי רשתות חינוך המפעילות בתי ספר מקצועיים עבור משרד העבודה והרווחה, אינן יכולות להתמודד במכרז זה.

תנאי סף להשתתפות במכרז:

  1. על המציע להיות תאגיד הרשום בישראל על פי הוראות הדין הנוגעות לענין המנהל ספרים כדין.
  2. על המציע להיות בעל מחזור כספי של לפחות 2,000,000 ₪ בכל אחת מהשנים: 2020-2019.
  3. על המציע להיות בעל ניסיון בהפעלת תוכניות חינוכיות מערכתיות ו/או פיתוח והפעלת הכשרות לאנשי חינוך בחינוך העל יסודי עבור גופים ציבוריים (משרדי ממשלה ו/או רשויות מקומיות) בפריסה ארצית של שנתיים לפחות בשלוש השנים האחרונות הקודמות למועד פרסום מכרז זה.
  4. על המציע לעמוד בדרישות החוק לגבי העסקת עובדים.
  5. על המציע להיות בעל יכולת תזרימית למימון ביניים של הפרויקט למשך רבעון לפחות, בסך של עד 100,000 ש"ח.
  6. על המציע לצרף להצעתו התחייבות, לפיה הוא ימלא את כל הדרישות לגבי בטחון ואבטחת הידע ולגבי שמירה על סודיות.

מודעה זו הינה בלתי נפרדת מכלל מסמכי המכרז ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכי המכרז, אלא להוסיף עליהם.

המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

המציע יגיש את הצעתו באמצעות מערכת מקוונת "משיק".

לקבלת מסמכי המכרז ורישום המציע, יש לשלוח דוא"ל לכתובת: [email protected] בצירוף הפרטים הבאים: שם המכרז, שם הגוף המציע, מספר ח.פ./ע.ר, שם ומשפחה של איש הקשר, מס' טלפון, מס' סלולרי ודוא"ל של איש הקשר.

תאריך אחרון להגשת ההצעה הינו לא יאוחר מיום 30.6.2021 בשעה 14:00.