מכרז להפעלת תוכנית “חנוך”

תאריך פרסום:
01/10/2020
מועד אחרון להגשה:
02/11/2020 13:00
טפסים להורדה:
 1. מוזמנות בזה הצעות להפעלת תוכנית “חנוך” שמטרתה קידום כישורים ומסוגלות תעסוקתית בקרב צעירים חרדים בגילאי 17-25, תוך שמירה על זהותם החרדית והמשך השתייכותם לקהילה (להלן: “התוכנית”).
 2. התכנית פותחה ומובלת ע”י ג’וינט ישראל, בשיתוף עם משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים.
 3. תקופת ההסכם היסודית הינה מיום 1.1.2021 עד ליום 12.2022, עם אופציה למזמין להאריך את תוקפו של ההסכם, באותם תנאים ובשינויים המחויבים לתקופה נוספת של 12 חודשים בכל פעם, ולא יותר מ-60 חודשים בסה”כ כולל תקופת ההסכם היסודית.
 4. תנאי סף להשתתפות במכרז:
  • על המציע להיות תאגיד שהינו מלכ”ר הרשום בישראל על פי הוראות הדין הנוגעות לעניין, המנהל ספרים כדין ומחזיק באישור ניהול תקין תקף.
  • על המציע להיות בעל ניסיון בהפעלת לפחות שני פרויקטים חברתיים בתחום התעסוקה ו/או הכשרות מקצועיות בקרב הקהילה החרדית, במשך שלוש שנים או יותר ב-6 השנים האחרונות, בפריסה גיאוגרפית רחבה בישראל ובהיקף שנתי ממוצע של 500,000 ₪ כל שנה.
  • על המציע להיות בעל מחזור כספי ממוצע של 6,000,000 ש”ח (שישה מיליון ₪) לפחות בכל אחת מן השנים 2018-2019 וללא גרעון מצטבר.
  • על המציע לעמוד בדרישות החוק לגבי העסקת עובדים.
  • על המציע להעמיד רפרנט מטעמו וממקורותיו, שיהווה איש קשר עם המזמין לשם תפעול הנושאים האדמיניסטרטיביים בתכנית בהיקף של כ-25% משרה לפחות.
 1. המציע יגיש את הצעתו באמצעות מערכת מקוונת של חברת “משיק”. לקבלת מסמכי המכרז ורישום המציע, יש לשלוח דוא”ל לכתובת: [email protected] בצירוף הפרטים הבאים: שם המכרז, שם הגוף המציע, מספר ח.פ./ע.ר, שם מלא של איש הקשר, מס’ טלפון, מס’ סלולרי ודוא”ל של איש הקשר.
 2. תאריך אחרון להגשת ההצעה הינו לא יאוחר מיום 2.11.2020 בשעה 13:00.
 3. מודעה זו הינה בלתי נפרדת מכלל מסמכי המכרז ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכי המכרז, אלא להוסיף עליהם.