הודעה על כוונה להתקשרות לביצוע מיזם משותף

תאריך פרסום:
09/09/2021
מועד אחרון להגשה:
27/09/2021 16:00

בהתאם להוראות תקנות 3(30) ו – 3ב(ב) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג – 1993 ,מודיעה בזאת ועדת המכרזים של ג'וינט ישראל חל"צ (להלן: "הג'וינט") כי בכוונת הג'וינט להתקשר עם גו-אפ ייעוץ ואסטרטגיה בע"מ (להלן: "הספק") לצורך ביצוע מיזם משותף כמפורט להלן.

רקע להתקשרות:

  1. בחברה החרדית ישנם כ-1000 מובילי דעת קהל וראשי מוסדות וקהילות, שהשפעת כל אחד מהם מגיעה לכעשרות אלפי איש. אנשים אלו מובילים את קהילותיהם יחד עם הסמכות התורנית בכישרון רב, תוך מחויבות ואחריות לקהילה ותוך פרקטיקה דינמית ביצועית מרשימה, אך לעיתים ללא תכנית אסטרטגית וכלי ניהול אפקטיביים ומקצועיים.
  2. כמו כן, לעיתים אין לאנשים אלו היכרות קרובה עם משרדי הממשלה והשפה שדרכה הם מתנהלים, והדבר מקשה על התיאום שבין הקהילה לבין ההתנהלות הציבורית-ממשלתית.
  3. תכנית מובילים חרדים נועדה לחזק את החוסן החברתי-כלכלי בקהילה החרדית, דרך חיזוק החוסן ותפיסת האסטרטגיה האישית בקרב מובילים חרדים אלו שהינם בעלי מוטת השפעה רחבה, והגברת היכרותם עם הממשלה.
  4. התכנית תסייע למובילים החרדים לפעול מתוך אסטרטגיה ארוכת טווח וכלי ניהול מקצועיים ואפקטיביים.
  5. במסגרת התוכנית יופעלו 5 מחזורים של תכנית למידה מושקעת, שבכל אחד מהם כ-20-25 מובילים חרדים. התכנית תכלול סדנאות, למידה ממודלים, מנטורינג ותהליכי היוועצות שיסייעו להעמקת החשיבה האסטרטגית האישית והארגונית והכרת המערכות הציבוריות הגדולות.
  6. בשלב הזה מדובר על התקשרות לצורך פיתוח ובניה של מודל התכנית.

ההתקשרות תהיה למשך תקופה של: 19.9.2021-31.12.22

ההתקשרות במיזם המשותף מתייחסת לתהליכי פיתוח, גיוס והכנה של התכנית.

סכום השתתפות הג'וינט: 495,000 ש"ח

סכום השתתפות גו-אפ: 495,000 ש"ח

לפירוט עלות כוללת של המיזם ראו קובץ מצורף.

נימוקים לעריכת המיזם יחד עם המפעיל:

  • גו-אפ ייעוץ ואסטרטגיה בע"מ הינה חברת ייעוץ ואסטרטגיה הפועלת בחברה החרדית ומתמחה ביצירת הלימה מלאה בין הערכים, התרבות הפנימית, והדקויות המרכיבות את החברה החרדית, לאסטרטגיה ארגונית ומערכי ארגון וניהול מקצועיים ומעודכנים.
  • החברה מעמידה ממקורותיה 50% מעלות התכנית בפועל.
  • לחברה ניסיון רב בעבודה מול ראשי רשויות, מנהלים בכירים וראשי ארגונים בחברה החרדית, הן בפיתוח, הן בייעוץ והן בחשיבה אסטרטגית.
  • מובהר כי ההתקשרות המשותפת נוגעת רק לשלב פיתוח התכנית, הגיוס וההכנה. בשלב הביצוע תיבחן התקשרות מחודשת, יידרש אישור מחודש של וועדת המכרזים ובמידה ולא יוצע ע"י הספק המשך התקשרות באמצעות מיזם משותף, תוצא התכנית למכרז וגו-אפ יוכלו להשתתף בו כמו כל גוף אחר וללא כל יתרון.

אדם המבקש לבצע מיזם דומה למיזם שלגביו מפורסמת הודעה זו, רשאי לפנות לוועדת המכרזים של הג'וינט, באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו [email protected] ,וזאת עד ולא יאוחר מיום 27.9.2021 בשעה 16:00.

לכל פניה כאמור יש לצרף את פרטיו המלאים של הפונה (לרבות שם מלא, כתובת ופרטים ליצירת קשר) ולצרף כל אסמכתא שיש בה כדי לתמוך בפניה.

יש לוודא את קבלת ההודעה באמצעות קבלת אישור חוזר בדואר האלקטרוני.

ועדת המכרזים תשקול את הפניות שקבלה, אם יתקבלו פניות כאמור ותשלח עותק מהחלטתה לכל הפונים בהתאם לפרטים שנמסרו על ידם.