מרכז פומבי – לעריכת ביקורת חיצונית בגופים המפעילים תוכניות עבור הג’וינט

תאריך פרסום:
23/12/2021
מועד אחרון להגשה:
16/01/2022 14:00

ג’וינט ישראל, חל”צ
מכרז פומבי
לעריכת ביקורת חיצונית בגופים המפעילים תוכניות עבור הג’וינט

1.מוזמנות בזה הצעות לביצוע ביקורת כספית מדגמית, על דיווחים תקופתיים המתקבלים מהגופים
שמפעילים תוכניות שונות עבור הג’וינט ובהתאם למפורט במסמכי המכרז.

2 .תקופת ההתקשרות הינה החל ממועד החתימה על ההסכם עד לתאריך 2024.12.31 ,עם אופציה
למזמין להאריך את ההסכם בתקופות נוספות.

3 .ההתקשרות תהא על בסיס שעתי. התמורה תשולם על פי מספר שעות העבודה שיבוצעו בפועל ואשר
יוגדרו מראש בתוכנית עבודה מול נציג המזמין.

4 .תנאי סף להשתתפות במכרז:
א. למנהל הביקורת המוצע מטעם המציע רישיון רואה חשבון תקף מטעם מועצת רואי חשבון
בישראל.
ב. המציע מעסיק לפחות 5 רואי חשבון, בעלי רישיון רואה חשבון תקף מטעם מועצת רואי
חשבון בישראל.
ג. למציע ניסיון של 3 שנים לפחות בעריכת ביקורות עבור משרדי ממשלה או עבור ארגונים
אחרים בגין פרויקטים המתוקצבים ע”י משרדי ממשלה, במהלך 5 השנים האחרונות.
ד. זמינות לביצוע הביקורת לאורך כל השנה, בהתאם לתכנית עבודה שתיקבע מראש.
ה. המציע מחזיק באישור בר- תוקף על ניהול ספרים כדין לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים (תשל”ו- 1976).
ו. המציע עומד בדרישות החוק לגבי העסקת עובדים והתקשרות עם גופים ציבוריים.

5 .המציע יגיש את הצעתו באמצעות מערכת מקוונת של חברת “משיק”.
לקבלת מסמכי המכרז ורישום המציע, יש לשלוח דוא”ל לכתובת: [email protected]

בצירוף הפרטים הבאים: שם המכרז, שם הגוף המציע, מספר ח.פ./ע.ר, שם מלא של איש הקשר,
מס’ טלפון, מס’ סלולרי ודוא”ל של איש הקשר.

6 .תאריך אחרון להגשת ההצעה הינו לא יאוחר מיום 16.01.2022 בשעה 14:00.

7 .מודעה זו הינה בלתי נפרדת מכלל מסמכי המכרז ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכי
המכרז, אלא להוסיף עליהם.

דילוג לתוכן