מכרז למתן שירותי ייעוץ ותכלול לפיתוח וקידום מהלך רשותי לקידום הזדקנות מיטבית

תאריך פרסום:
30/09/2020
מועד אחרון להגשה:
03/11/2020 09:00
טפסים להורדה:

1. מוזמנות בזה הצעות לביצוע שירותי ייעוץ לתכנית “רשות מקדמת זקנה מיטבית”.

2. תנאי סף

א. המציע הוא עוסק מורשה, שותפות או תאגיד הרשום בישראל על פי הוראות הדין הנוגעות לעניין והמנהל ספרים כדין בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים. ככל שהמציע הוא תאגיד ללא כוונת רווח (חל”צ או עמותה) עליו להחזיק באישור ניהול תקין בר-תוקף מאת רשות התאגידים.

ב. למציע ניסיון של 5 שנים לפחות בתכנון עירוני אסטרטגי.

ג. למציע ניסיון בהכנה והגשה של תוכנית מתאר מקומית.

ד. למציע ניסיון בהכנה והגשה לדיון של מסמך מדיניות בפני מהנדס רשות מקומית ו/או פורום בראשותו.

ה. למציע ניסיון בייעוץ וליווי תהליכי “קול קורא”.

ו. למציע ניסיון בביצוע סקירות ספרות של ידע רלוונטי מהארץ ומהעולם.

ז. היועץ המוביל מטעם המציע הינו בעל הניסיון וההכשרה להלן:

  1. תואר שני (לפחות) בתכנון עירוני
  2. ניסיון בתכנון עירוני המשלבים היבטים פיזיים, חברתיים וקהילתיים
  3. ניסיון בעריכת סקירות ספרות.

3. מודעה זו הינה בלתי נפרדת מכלל מסמכי המכרז ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכי המכרז, אלא להוסיף עליהם.

4. המכרז ייערך במערכת המקוונת של חברת משיק. לקבלת מסמכי המכרז ורישום המציע, יש לשלוח הודעת דוא”ל לכתובת: [email protected], בצירוף הפרטים הבאים: שם המכרז, שם המציע הפונה, מספר ח.פ./ע.מ, שם ומשפחה של איש הקשר, מס’ טלפון, מס’ טלפון סלולרי, וכתובת דוא”ל של איש הקשר.

5. לאחר ההרשמה ובמידה ויש שאלות בנושא אופן השימוש במערכת משיק, ניתן לפנות למוקד התמיכה בטלפון 050-9029376.

  • לתשומת לבכם, בתקופת סגר, מוקד התמיכה יהיה זמין בימים א’ – ה’ בין השעות 8:00 – 13:00 בלבד!

6. המועד האחרון להגשת הצעות: 3.11.2020 בשעה 9:00.