fbpx

מכרז פומבי לכתיבת מסמכי סקירת ספרות וחילוץ ידע במסגרת מהלך שייכות חברתית

תאריך פרסום:
16/06/2022
מועד אחרון להגשה:
20/07/2022 10:00
  1. מוזמנים להציע הצעות לג’וינט ישראל לכתיבת שלושה מסמכים (שני מסמכי סקירת ספרות ומסמך אחד של חילוץ ידע) הכוללים מידע על האופן שבו שירותי הרווחה בארץ ובעולם תופסים את הסיכון לניתוק חברתי, תכניות בעולם בתחום זה ועקרונות פעולה מיטיבים המיושמים בישראל במטרה לצמצם את הסיכון לניתוק חברתי.

שלושת המסמכים יסייעו לפיתוח תפיסות מארגנות, עקרונות עבודה ומודל עבודה למהלך.

  1. תנאי סף להגשת הצעה
  • המציע מחזיק באישור בר-תוקף על ניהול ספרים כדין לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים (תשל”ו-1976).
  • המציע עומד בדרישות החוק לגבי העסקת עובדים והתקשרות עם גופים ציבוריים.
  • אם מדובר במציע שהוא עמותה או חל”צ, על המציע להחזיק באישור ניהול תקין לשנת 2022.
  • המציע או מי מטעמו הינם לפחות בעלי תואר שני ממוסד אקדמי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בעבודה סוציאלית, גרונטולוגיה או תחומים רלוונטיים אחרים לנושא הנכתב.
  • ניסיון מוכח של המציע או מי מטעמו בביצוע וכתיבת סקירת ספרות ו/או חילוץ ידע בהתאם לסוג המסמך עבורו מוגשת ההצעה) כמפורט במכרז המלא.
  1. מודעה זו הינה בלתי נפרדת מכלל מסמכי המכרז ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכי המכרז, אלא להוסיף עליהם.
  2. המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
  3. לקבלת מסמכי המכרז ורישום המציע, יש להיכנס לאתר האינטרנטthejoint.co.il ולהירשם באמצעות הקישור הנ”ל: : https://account.sourcingvision.com//Site/SelfSignIn/SelfSignInGetStarted.aspx?IsNoSummonProject=1&IsSealed=1&IsArchived=0&dup&x=oxtSiyVQ6MNPGbkheDr%2fZA%3d%3d

לצורך קבלת סיוע טכני בלבד בכל הקשור למערכת ולהגשת ההצעות באמצעותה, ניתן לפנות למוקד התמיכה של חברת משיק בטלפון: 050-9029376 או בכתובת המייל: [email protected]

המועד האחרון להגשת הצעות הינו:  20.7.2022 בשעה 10:00 .

דילוג לתוכן