fbpx

מכרז לעריכת מחקר מקדים בנושא הזדקנות עם מוגבלות

תאריך פרסום:
24/07/2022
מועד אחרון להגשה:
15/09/2022 14:00
 1. מוזמנות בזה הצעות ע”י ג’וינט ישראל – אגף ישראל מעבר למגבלות (להלן: “המזמין”) לשם עריכת מחקר מקדים במסגרת תהליך למידה בנושא “הזדקנות עם מוגבלות (להלן: “התהליך“).
 2. תנאי סף:
  • על המציע להחזיק באישור בר-תוקף על ניהול ספרים כדין לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים (תשל”ו-1976).
  • המציע עומד בדרישות החוק לגבי העסקת עובדים והתקשרות עם גופים ציבוריים.
  • אם מדובר במציע שהוא עמותה או חל”צ, על המציע להחזיק באישור ניהול תקין לשנת 2022.
  • לצוות המחקר ניסיון בביצוע לפחות שני מחקרים על אוכלוסיות של זקנים ו/או אנשים עם מוגבלות ב-5 השנים האחרונות.
  • לצוות המחקר ניסיון בביצוע לפחות שני מחקרים בזירה הציבורית ב-5 השנים האחרונות.
  • יובהר כי אין מניעה ששני מציעים יחברו יחד להגשת הצעה משותפת ובלבד ששני המציעים עומדים יחד בכל תנאי הסף.
 3. מודעה זו הינה בלתי נפרדת מכלל מסמכי המכרז ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכי המכרז, אלא להוסיף עליהם.
 4. המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

לקבלת מסמכי המכרז יש להירשם באמצעות הקישור הנ”ל:

https://account.sourcingvision.com//Site/SelfSignIn/SelfSignInGetStarted.aspx?IsNoSummonProject=1&IsSealed=1&IsArchived=0&dup&x=q3D3%2bXZ9WLJsKx8LZb%2bimA%3d%3dhttps://account.sourcingvision.com//Site/SelfSignIn/SelfSignInGetStarted.aspx?IsNoSummonProject=1&IsSealed=1&IsArchived=0&dup&x=VS8uJ5duM%2f1WUj39M9gzZA%3d%3d

לצורך קבלת סיוע טכני בלבד ניתן לפנות למוקד התמיכה של חברת משיק בטלפון: 050-9029376 או בכתובת המייל: [email protected]

תאריך אחרון להגשת ההצעה הינו לא יאוחר מיום 15.9.2022 בשעה 14:00 (להלן: “המועד האחרון להגשת ההצעה”).

 

דילוג לתוכן