מכרז לביצוע תהליכי למידה, ניתוח נתונים ושיתוף ציבור בנושא פיתוח תפקיד המטפלים בזקנים בקהילה ובמוסדות

תאריך פרסום:
20/10/2020
מועד אחרון להגשה:
23/11/2020 14:00

מוזמנות בזה הצעות לביצוע תהליכי למידה, ניתוח נתונים, ושיתוף ציבור בנושא פיתוח תפקיד המטפלים בזקנים בקהילה ובמוסדות.

1. תנאי סף

א׳‏. המציע הוא עוסק מורשה, שותפות או תאגיד הרשום בישראל על פי הוראות הדין הנוגעות לעניין והמנהל ספרים כדין בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים. ככל שהמציע הוא תאגיד ללא כוונת רווח (חל”צ או עמותה) עליו להחזיק באישור ניהול תקין בר-תוקף מאת רשות התאגידים.

ב׳‏. המציע או מי מטעמו הוא בעל ניסיון מקצועי בביצוע מחקרים כמפורט להלן (בהתאם לכל אחד מסוגי המחקר):

סקירה בינלאומית ומחקר כמותני  

שיתוף ציבור

 

מחקר כלכלי

סקירת מודלים  מהעולם – BP עריכת סקרים, שולחנות עגולים, קבוצות מיקוד וניתוחם ניתוח נתונים סטטיסטיים
ניתוח נתונים סטטיסטיים ניסיון בתהליכי שיתוף ציבור מחקרים כלכליים לרבות מחקרי עלות תועלת
עריכת סקרים וקבוצות מיקוד וניתוחם בניית מודלים כלכליים

2. מודעה זו הינה בלתי נפרדת מכלל מסמכי המכרז ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכי המכרז, אלא להוסיף עליהם.

3. המכרז ייערך במערכת המקוונת של חברת משיק. לקבלת מסמכי המכרז ורישום המציע, יש לשלוח הודעת דוא”ל לכתובת: [email protected], בצירוף הפרטים הבאים: שם המכרז, שם המציע הפונה, מספר ח.פ./ע.מ, שם ומשפחה של איש הקשר, מס’ טלפון, מס’ טלפון סלולרי, וכתובת דוא”ל של איש הקשר.

4. לאחר ההרשמה ובמידה ויש שאלות בנושא אופן השימוש במערכת משיק, ניתן לפנות למוקד התמיכה בטלפון 050-9029376.