fbpx

מכרז להפעלת תוכנית “אוריינות דיגיטלית לאנשים עם מוגבלות”

תאריך פרסום:
28/09/2022
מועד אחרון להגשה:
18/12/2022 14:00

1. מוזמנות בזה הצעות ע”י ג’וינט ישראל – אגף ישראל מעבר למגבלות (להלן: “המזמין”) לשם הפעלת תוכנית “אוריינות דיגיטלית לאנשים עם מוגבלות” (להלן: “התכנית“).

2. תנאי סף:

א. המציע הוא עוסק מורשה, שותפות או תאגיד הרשום בישראל על פי הוראות הדין הנוגעות לעניין והמנהל ספרים כדין בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים.

ב. ככל שהמציע הוא תאגיד ללא כוונת רווח (חל”צ או עמותה) עליו להחזיק באישור ניהול תקין בר-תוקף מאת רשות התאגידים לשנת 2022 ו-2023 .

ג. ניסיון בהדרכה והקניית ידע של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית/הנמכה קוגניטיבית/ אוטיזם/ אוכלוסיות אחרות עם ירידה קוגניטיבית, במהלך התקופה שבין 1/1/2019 ועד למועד פרסום המכרז, הכולל את הרכיבים הבאים:

1. פיתוח תוכניות למידה עבור קהל היעד.

2. ביצוע בפועל של לפחות שתי הכשרות/תוכניות ידע עבר קהל היעד.

3. מודעה זו הינה בלתי נפרדת מכלל מסמכי המכרז ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכי המכרז, אלא להוסיף עליהם.0המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

4. לקבלת מסמכי המכרז יש להירשם באמצעות הקישור הנ”ל:

https://account.sourcingvision.com//Site/SelfSignIn/SelfSignInGetStarted.aspx?IsNoSummonProject=1&IsSealed=1&IsArchived=0&dup&x=Sbcpc9tuSp%2fkAngbM4jzhg%3d%3d

לצורך קבלת סיוע טכני בלבד ניתן לפנות למוקד התמיכה של חברת משיק בטלפון: 050-9029376 או בכתובת המייל: [email protected]

תאריך אחרון להגשת ההצעה הינו לא יאוחר מיום 18.12.22 בשעה 14:00 (להלן: “המועד האחרון להגשת ההצעה”).

דילוג לתוכן