fbpx

מכרז להפעלת תוכנית ליווי מעבר מעונות היום למשרד החינוך

תאריך פרסום:
28/09/2022
מועד אחרון להגשה:
25/12/2022 14:00

ג’וינט ישראל (חל”צ)

מכרז להפעלת תוכנית ליווי מעבר מעונות היום למשרד החינוך

 

  1. מוזמנות בזה הצעות ע”י ג’וינט ישראל – אשלים (להלן: “המזמין”) להפעלת תוכנית ליווי “מעבר מעונות היום למשרד החינוך”. התוכנית הינה יוזמה של המזמין בשותפות עם משרד החינוך וקרן יד הנדיב. עניינה של התוכנית הינו העברת האחריות למעונות היום ממשרד הכלכלה למשרד החינוך.

 

  1. תקופת ההסכם היסודית היא 60 חודשים, עם אופציה למזמין להאריך את תוקפו של ההסכם באותם תנאים ובשינויים מחייבים ב-12 חודשים נוספים (סה”כ 72 חודשים).

                                                        

  1. כתנאי סף להשתתפות במכרז:

א. על המציע להיות תאגיד הרשום בישראל על פי הוראות הדין הנוגעות לענין המנהל ספרים כדין.

 

ב. על המציע להיות בעל מחזור כספי של לפחות 800,000 ₪ בכל אחת מהשנים: 2020 – 2021.

 

ג. על המציע להיות בעל ניסיון מעשי מוכח של שלוש שנים לפחות במהלך חמש השנים האחרונות הקודמות למועד האחרון להגשת ההצעות, במתן שירותים בתחומי החינוך ו/או הרווחה, בשיתוף משרדי ממשלה עבור לפחות 10 רשויות מקומיות בכל שנה.

ד. על המציע לעמוד בדרישות החוק לגבי העסקת עובדים.

 

ה. על המציע להיות בעל יכולת תזרימית למימון ביניים של הפרויקט למשך רבעון לפחות, בסך של עד 500,000 ש”ח.

 

ו. על המציע לצרף להצעתו התחייבות, לפיה הוא ימלא את כל הדרישות לגבי בטחון ואבטחת הידע ולגבי שמירה על סודיות.

  1. מודעה זו הינה בלתי נפרדת מכלל מסמכי המכרז ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכי המכרז, אלא להוסיף עליהם.
  2. המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

 

  1. המציע יגיש את הצעתו באמצעות מערכת מקוונת “משיק”.

 

לקבלת מסמכי המכרז ורישום המציע, יש להירשם באמצעות הקישור הנ”ל:

https://account.sourcingvision.com//Site/SelfSignIn/SelfSignInGetStarted.aspx?IsNoSummonProject=1&IsSealed=1&IsArchived=0&dup&x=iBm4D9ZdcgE5NXRjpRsCZw%3d%3d

 

 לצורך קבלת סיוע טכני בלבד בכל הקשור למערכת ולהגשת ההצעות באמצעותה – ניתן לפנות למוקד התמיכה של חברת משיק בטלפון: 050-9029376 או בכתובת המייל: [email protected]

תאריך אחרון להגשת ההצעה הינו לא יאוחר מיום 25.12.2022 בשעה 14:00 (להלן: “המועד האחרון להגשת ההצעה”).

 

 

דילוג לתוכן