הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

תאריך פרסום:
17/11/2020
מועד אחרון להגשה:
27/11/2020 23:59
טפסים להורדה:
חוות-דעת-ספק-יחיד.pdf

בהתאם להוראות תקנות 3(29) ו- 3א(א) לתקנות חובת המכרזים, תשנ”ג – 1993, מודיעה בזאת ועדת המכרזים של ג’וינט ישראל חל”צ (להלן: “הג’וינט”) כי בכוונת הג’וינט להתקשר עם Social Finance Israel – SFI לצורך קבלת שירותים בתחום בניית מודלים כלכליים.

תאור תוכנית ועיקרי ההתקשרות:

1. תאור כללי של השירותים הנדרשים במסגרת ההתקשרות:

א׳‏. Social Finance Israel – SFI הינה חברה לתועלת הציבור (חל”צ), ששמה לעצמה למטרה לשמש כמתווך החברתי-כלכלי הראשון, ונכון להיום – היחיד בישראל, השואף להביא שיפור לנושאים חברתיים רבים, תוך השאת תשואות חברתיות וכלכליות למשקיעים, ובכך לאפשר השקעה נוספת ומחודשת של כסף נוסף בתחומים החברתיים.

ב׳‏. במסגרת תכנית השמה מקצועית לנפגעי הקורונה, הג’וינט, בשיתוף זרוע העבודה במשרד העבודה והרווחה, מבקש לפתח מודל של ביצוע הכשרות במתווה של (PFS (Pay For Success. לשם כך אנו מעוניינים להתקשר עם חברת SFI שצברה ידע ומומחיות בבניית מנגנונים כלכליים עבור פתרון אתגרים חברתיים.

ג׳‏. מעבר לכך, כחלק מההתקשרות המבוקשת SFI מתבקשים לפתח עבורנו “תעריפון עבור תוצאות” (Outcomes Rate Card). כלומר, מנגנון כלכלי המתמרץ באופן אפקטיבי כניסה של “שחקנים” חדשים, חדשניים ואיכותיים, לזירה התעסוקתית. תפקיד ה”שחקנים” להכשיר להשים ולשדרג באופן אפקטיבי מאות ממובטלי הקורונה ולהשיבם בחזרה לשוק התעסוקתי.

2. השותפים בפרוייקט: זרוע העבודה במשרד העבודה והרווחה.

3. ההתקשרות תהיה למשך תקופה של: שנה אחת

4. סה”כ עלות הפרוייקט: 90,000 ₪

העתק מחוות דעתה של גב’ עדי עזריה, סמנכלי”ת כספים באגף ג’וינט-תבת, מופיע בראש העמוד.

אדם הסבור, כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות אל הג’וינט בנושא באמצעות דואר האלקטרוני (לכתובת: [email protected]) וזאת לא יאוחר מיום 27.11.2020 ולהודיע כי קיים ספק אחר המסוגל לספק לחברה את השירותים הנדרשים בתנאים האמורים ובהתאם לתקנות חובת המכרזים.

לכל פניה כאמור יש לצרף את פרטיו המלאים של הפונה (לרבות שם מלא, כתובת, ומספרי טלפון) וכן את פרטיו של הספק האחר, ולצרף אסמכתאות בדבר הטענות הנטענות בפניה.

יש לוודא קבלת ההודעה באמצעות קבלת אישור חוזר בדואר אלקטרוני.

עותק מהחלטת ועדת המכרזים בנושא הפניה תשלח לפונים בהתאם לפרטים שמסרו בפנייתם.