fbpx

מכרז פומבי לפיתוח משאבי הוראה-למידה-הערכה

תאריך פרסום:
11/01/2023
מועד אחרון להגשה:
09/02/2023 14:00

ג’וינט ישראל (חל”צ)

מכרז פומבי לפיתוח משאבי הוראה-למידה-הערכה

לתכנית חינוך בגישת STEM בינתחומי מקדם הוגנות בבית הספר היסודי

1. מוזמנות בזה הצעות ע”י ג’וינט ישראל – אשלים (להלן: “המזמין“) בשיתוף משרד החינוך ועמותת אופנים (להלן: “השותפים“) לפיתוח משאבי הוראה-למידה-הערכה (להלן: “הל”ה) לתכנית חינוך בגישת STEM בינתחומי מקדם הוגנות בבית הספר היסודי (להלן: “המשאב“).

2. תקופת ההתקשרות הינה ל – 12 חודשים מחתימת ההסכם.

3. כתנאי סף להשתתפות במכרז:

א. על המציע להיות תאגיד הרשום בישראל על פי הוראות הדין הנוגעות לענין המנהל ספרים כדין.

ב. על המציע לעמוד בדרישות החוק לגבי העסקת עובדים.

ג. על המציע לצרף להצעתו התחייבות, לפיה הוא ימלא את כל הדרישות לגבי בטחון ואבטחת הידע ולגבי שמירה על סודיות.

ד. צוות הכותבים כולל בעלי תואר שני ממוסד אקדמי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או ממוסד מקביל המוכר על ידי הגף להערכת תארים במשרד החינוך. על הכותבים להיות בעלי תעודת הוראה וניסיון של 5 שנות הוראה לפחות בשכבת הגיל ובתחום הדעת שחומר הלמידה מכוון אליו.

ה. לפחות אחד מחברי צוות הכותבים יוכיח מומחיות בתחום הדעת ברמה של תואר שני לפחות וכן ניסיון בן 5 שנים לפחות בהוראה בשכבת הגיל שמשאב ההל”ה מיועד לה.

ו. עורך המדע חייב להיות בעל תואר שלישי לפחות בתחום הדעת שחומר הלימוד מכוון אליו. התואר צריך להיות ממוסד אקדמי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או ממוסד מקביל המוכר על ידי הגף להערכת תארים אקדמיים מחו”ל במשרד החינוך.

ז. עורך פדגוגיה-דידקטיקה בעל תואר שני לפחות ממוסד אקדמי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או ממוסד מקביל המוכר על ידי הגף להערכת תארים אקדמיים מחו”ל במשרד החינוך, וכן בעל תעודת הוראה וניסיון של עשר שנות הוראה לפחות בתחום הדעת שחומר הלימוד מכוון אליו או בעל ניסיון מקביל.

4. מודעה זו הינה בלתי נפרדת מכלל מסמכי המכרז ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכי המכרז, אלא להוסיף עליהם.

5. המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

6. המציע יגיש את הצעתו באמצעות מערכת מקוונת “משיק”.

לקבלת מסמכי המכרז ורישום המציע, יש להירשם באמצעות הקישור הנ”ל:

https://account.sourcingvision.com/Site/SelfSignIn/SelfSignInGetStarted.aspx?IsNoSummonProject=1&IsSealed=1&IsArchived=0&dup&x=bTVz19CmTSuREdHS0U2ikg%3d%3d

לצורך קבלת סיוע טכני בלבד בכל הקשור למערכת ולהגשת ההצעות באמצעותה – ניתן לפנות למוקד התמיכה של חברת משיק בטלפון: 050-9029376 או בכתובת המייל: [email protected]

תאריך אחרון להגשת ההצעה הינו לא יאוחר מיום 9.2.2023 בשעה 14:00 (להלן: “המועד האחרון להגשת ההצעה”).

דילוג לתוכן