fbpx

מכרז להפעלת תוכנית “מעטפת תומכת מגורים עצמאיים ואוטונומיים בקהילה – מודל מעובה”

תאריך פרסום:
11/01/2023
מועד אחרון להגשה:
23/02/2023 14:00

ג’וינט ישראל (חל”צ)

מכרז להפעלת תוכנית “מעטפת תומכת מגורים עצמאיים ואוטונומיים בקהילה – מודל מעובה”

1. מוזמנות בזה הצעות ע”י ג’וינט ישראל – אגף ישראל מעבר למגבלות (להלן: “המזמין“) לשם הפעלת תוכנית “מעטפת תומכת מגורים עצמאיים ואוטונומיים בקהילה-מודל מעובה” (להלן: “התכנית“).

2. תנאי סף:

א. המציע הוא עוסק מורשה, שותפות או תאגיד הרשום בישראל על פי הוראות הדין הנוגעות לעניין והמנהל ספרים כדין בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים.

ב. ככל שהמציע הוא תאגיד ללא כוונת רווח (חל”צ או עמותה) עליו להחזיק באישור ניהול תקין בר-תוקף מאת רשות התאגידים לשנת 2023 .

ג. על המציע להצהיר כי הוא עומד בדרישות החוק לגבי העסקת עובדים.

ד. על המציע להיות בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות במהלך 5 השנים האחרונות, בהפעלה של שירות אחד לפחות, בהיקף של 30 מקבלי שירות לכל הפחות, הכולל רכיבים של תמיכה וקידום מיומנויות חיים עצמאיים ואוטונומיים בקהילה, של אנשים עם מוגבלות המוכרים במינהל מוגבלויות במשרד הרווחה והביטחון החברתי.

3. מודעה זו הינה בלתי נפרדת מכלל מסמכי המכרז ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכי המכרז, אלא להוסיף עליהם.

4. המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

לקבלת מסמכי המכרז יש להירשם באמצעות הקישור הנ”ל: o//account.sourcingvision.com//Site/SelfSignIn/SelfSignInGetStarted.aspx?IsNhttps:SummonProject=1&IsSealed=1&IsArchived=0&dup&x=Q%2b4NVusa8zlV7jCZvkfMcg%3d%3d

לצורך קבלת סיוע טכני בלבד ניתן לפנות למוקד התמיכה של חברת משיק בטלפון: 050-9029376 או בכתובת המייל: [email protected]

תאריך אחרון להגשת ההצעה הינו לא יאוחר מיום 23.2.23 בשעה 14:00 (להלן: “המועד האחרון להגשת ההצעה”).

 

דילוג לתוכן