מכרז למתן שירותי ייעוץ במיזם מוארד ברשויות מקומיות ערביות במסגרת תכנית "מסלולי המראה"

תאריך פרסום:
30/12/2020
מועד אחרון להגשה:
27/01/2021 14:00
טפסים להורדה:

מוזמנות בזה הצעות ע"י ג'וינט ישראל – "אלכא" (להלן: "המזמין") למתן שירותי יעוץ למנהלי מיצוי משאבים ופיתוח כלכלי במיזם "מוארד" ברשויות מקומיות ערביות, במסגרת תכנית "מסלולי המראה" (להלן: "התכנית"), שעניינה העמדת 'מעטפת תמיכה' לרשות מנהלי מיצוי המשאבים והפיתוח הכלכלי במסגרת המיזם.

במסגרת הליך זה, יבחרו יועצים לחמישה תחומי יעוץ: פיתוח כלכלי, תחבורה ותשתיות, גיוס משאבים, תכנון עירוני ותקציבים. המציעים רשאים להגיש הצעה לתחום אחד או יותר, ויכול שמציע אחד ייבחר ליותר מתחום אחד.

תקופת ההתקשרות: עד 31.12.2022. תיתכן הארכת תוקפו של ההסכם לשנתיים נוספת בכפוף לצרכי המזמין ולמגבלות תקציב.

תנאי סף להשתתפות במכרז:

1. על המציע להיות אזרח ישראל, או תאגיד המאוגד כדין בישראל וברשותו כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים, התשל"ו 1976 (ואם המציע הוא חל"צ או עמותה, יש לצרף תקנון, ואישור ניהול תקין בתוקף).

2. על המציע להיות בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות, בחמש השנים האחרונות, בניהול ותפעול פרויקטים ללקוחות חיצוניים, יעוץ, פיתוח פתרונות וליווי בהטמעתם, בתחום השירות בו מגיש המציע את הצעתו:   

  • לנושא פיתוח כלכלי: יעוץ למובילי מיזמים לפיתוח כלכלי ברשויות מקומיות וסיוע בטיפול בחסמים מקומיים ורוחביים.
  • לנושא תחבורה ותשתיות: יעוץ וליווי של פרויקטים ברשויות מקומיות, בתחום התחבורה ותשתיות, בדגש על הליכים סטטוטוריים, תכנון מערכות תחבורה, דרכים ותשתיות.
  • לנושא גיוס משאבים: יעוץ לרשויות בתחום גיוס משאבים מתורמים עבור הרשות או קרנות עירוניות.
  • לנושא תכנון עירוני: יעוץ וליווי של תהליכי תכנון ברשויות מקומיות: יעוץ למכיני תכנית מתאר ותוכניות מפורטות, ויעוץ לרשות בעבודתה מול מוסדות התכנון והוועדות הגאוגרפיות. 
  • לנושא תקציבים: ייעוץ לרשויות מקומיות בנושאי תקציבים, העברת כספים ממשרדי ממשלה, ייעול תקציבי.                        

3. בנוסף, על המציע לעמוד בתנאי הסף הספציפיים המפורטים להלן, בהתאם לתחום בו הוא מגיש את הצעתו:

  • לנושא תחבורה ותשתיות: על היועץ להיות בעל תואר אקדמי רלוונטי (הנדסה אזרחית, הנדסת תחבורה, גאוגרפיה-עם התמחות בתכנון עירוני, או תואר בתכנון עירוני ואזור).
  • לנושא גיוס משאבים: על היועץ להיות בעל ניסיון מוכח של לפחות שלוש שנים בחמש שנים האחרונות לפחות בגיוס משאבים מתורמים עבור רשויות מקומיות או קרנות עירוניות בסכום מצטבר של מעל מאה אלף דולר.
  • לנושא תקציבים: על היועץ להיות בעל ניסיון עבר של לפחות שמונה שנים בין השנים 2005-2019, בעבודה ברשות מקומית כגזבר רשות ו/או חשב מלווה לרשות.

מודעה זו הינה בלתי נפרדת מכלל מסמכי המכרז ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכי המכרז, אלא להוסיף עליהם.

המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

המציע יגיש את הצעתו באמצעות מערכת מקוונת "משיק". לקבלת מסמכי מכרז ורישום המציע יש לשלוח דוא"ל לכתובת: [email protected] בצירוף הפרטים הבאים: שם המכרז, שם הגוף המציע, מספר ח.פ./ע.מ, שם ומשפחה של איש הקשר, מס' טלפון, מס' סלולר, ודוא"ל של איש הקשר.