fbpx

מכרז לבחירת גוף מפעיל לניהול והפעלת תכניות הדרכה במסגרת פיילוט להקמת בית ספר לאומי לקידום הזדקנות מיטבית 

תאריך פרסום:
21/02/2023
מועד אחרון להגשה:
22/03/2023 10:00

ג’וינט ישראל (חל”צ) 

מכרז לבחירת גוף מפעיל לניהול והפעלת תכניות הדרכה  

במסגרת פיילוט להקמת בית ספר לאומי לקידום הזדקנות מיטבית  

ג’וינט ישראל חל”צ (להלן: הג’וינט“) מזמין גופים להגיש הצעות לניהול והפעלה של תכניות הדרכה במסגרת פיילוט להקמת בית ספר לאומי לקידום הזדקנות מיטבית   

1. תנאי סף להגשת מועמדות 

1. המציע הוא עוסק מורשה, שותפות או תאגיד הרשום בישראל על פי הוראות הדין הנוגעות לעניין והמנהל ספרים כדין בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים.  

2. ככל שהמציע הוא תאגיד ללא כוונת רווח (חל”צ או עמותה) עליו להחזיק באישור ניהול תקין בר-תוקף מאת רשות התאגידים.  

3. על המציע בעצמו להיות בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות בין השנים 2016-2022, כגוף ניהול והעברת הדרכות של שני פרויקטים לגופים חיצוניים.  

4. על המציע להיות בעל יכולת להפעיל את התכניות במכרז זה בפריסה ארצית.  

5. על המציע להעמיד מערכות טכנולוגיות לניהול בית הספר, הכוללות את הרכיבים הבאים 

1. ניהול שוטף של פעילות בית הספר. 

2. ניהול למדיה מרחוק 

3. גביית דמי השתתפות בקורסים. 

4. ניהול ומעקב כח אדם ותקציבי פעילות ביה”ס. 

6. על מנהל ההדרכה מטעם המציע לעמוד בכל הדרישות המצטברות להלן: 

    1. תואר אקדמי בתחום רלוונטי. 
    2. ניסיון בניהול בתחום ההדרכה, קורסים, כולל ניהול אנשי מקצוע וניהול תקציב בין השנים 2016-2022.  

2. מודעה זו הינה בלתי נפרדת מכלל מסמכי המכרז ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכי המכרז, אלא להוסיף עליהם.  

3. המכרז יעשה באופן מקוון באמצעות מערכת “משיק”. לקבלת מסמכי המכרז ורישום המציע, יש להירשם בקישור הבא: 

https://account.sourcingvision.com//Site/SelfSignIn/SelfSignInGetStarted.aspx?IsNoSummonProject=1&IsSealed=1&IsArchived=0&dup&x=vusvWofSJJhBI1WrP9sezQ%3d%3d 

4. לצורך קבלת סיוע טכני בלבד, ניתן לפנות למוקד התמיכה של חברת משיק בטלפון: 050-9029376 או בכתובת המייל: [email protected] 

5. תאריך אחרון להגשת ההצעה הינו 22.03.2023 בשעה 10:00. 

דילוג לתוכן