fbpx

מכרז להערכת תוכנית “עתודות לגיל הרך”

תאריך פרסום:
16/03/2023
מועד אחרון להגשה:
20/04/2023 14:00

ג’וינט ישראל (חל”צ)

מכרז להערכת תוכנית “עתודות לגיל הרך”

1.מוזמנות בזה הצעות ע”י ג’וינט ישראל – אשלים (להלן: “המזמין”) לביצוע מחקר הערכה לתוכנית “עתודות לגיל הרך” (להלן: “המחקר“). התוכנית הינה בהובלת משרד החינוך, קרן רש”י, והמזמין ובשיתוף משרד הרווחה, משרד הבריאות, התוכנית הלאומית 360, עתודות לישראל במשרד ראש הממשלה ומרכז השלטון המקומי (להלן: “השותפים”).

2. תקופת ההסכם היסודית הינה ל – 48 חודשים מיום חתימת ההסכם.

3. כתנאי סף להשתתפות במכרז:

א. על המציע להיות תאגיד הרשום בישראל על פי הוראות הדין הנוגעות לענין המנהל ספרים כדין.

ב. למציע ניסיון בהערכת תוכניות חברתיות הכוללות שותפויות מורכבות במערכות ציבוריות ו/או מחקרי מדיניות. יש להציג ניסיון של לפחות שתי הערכות שבוצעו בשלוש השנים האחרונות.

ג. על המציע לעמוד בדרישות החוק לגבי העסקת עובדים.

ד. על המציע לצרף להצעתו התחייבות, לפיה הוא ימלא את כל הדרישות לגבי בטחון ואבטחת הידע ולגבי שמירה על סודיות.

4. מודעה זו הינה בלתי נפרדת מכלל מסמכי המכרז ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכי המכרז, אלא להוסיף עליהם.

5. המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

6. המציע יגיש את הצעתו באמצעות מערכת מקוונת “משיק”.

לקבלת מסמכי המכרז ורישום המציע, יש להירשם באמצעות הקישור הנ”ל:

https://account.sourcingvision.com//Site/SelfSignIn/SelfSignInGetStarted.aspx?IsNoSummonProject=1&IsSealed=1&IsArchived=0&dup&x=ankYma8RPr%2bNFiXroruc5g%3d%3d

לצורך קבלת סיוע טכני בלבד בכל הקשור למערכת ולהגשת ההצעות באמצעותה – ניתן לפנות למוקד התמיכה של חברת משיק בטלפון: 050-9029376 או בכתובת המייל: [email protected]

תאריך אחרון להגשת ההצעה הינו לא יאוחר מיום 20.4.2023 בשעה 14:00 (להלן: “המועד האחרון להגשת ההצעה”).

דילוג לתוכן