הגדלת השימוש במשאבי ידע ושירותים לשמירת תפקוד, באמצעות מערכת מידע אינטרנטית להנגשת מידע, בהתאמה אישית ובהנעה לפעולה.

המערכת מאפשרת לזקן לבצע הערכה תפקודית עצמית, לאתר שירותים ולקבל המלצות מותאמות למצבו התפקודי ולאזור מגוריו.

עבור מקבלי ההחלטות המערכת משמשת ככלי עזר לניתוח נתונים ותכנון יעיל לצמצום פערים בין צרכים ומענים במרחב המוניציפאלי.

הצורך

לאורח חיים בריא ופעיל והשתתפות בפעילויות מקדמות תפקוד בקהילה השפעה מיטיבה על תחלואה ותמותה. בקהילה קיימים מגוון שירותים לקידום אורח חיים בריא, שימור תפקוד ומניעת הידרדרות.

עם זאת, הביקוש לשירותים אלו בקרב אוכלוסיית הזקנים נמוך, בעיקר מפאת חוסר ידע, היעדר מודעות, היעדר תפיסה וראייה כוללנית בקרב נותני שירותים ואנשי מקצוע, מודעות נמוכה של הפרט לחשיבות המניעה, שימור תפקוד ואימוץ אורח חיים בריא, חוסר ידע על המסגרות הקיימות באזור המגורים וקושי להתמיד בצריכת השירותים לאורך זמן. העלאת המודעות והידע אודות החשיבות שבשימור תפקוד בגיל המבוגר והנגשת השירותים באופן מותאם אישי וידידותי למשתמש, עשויים להניע את הזקן לעשות שימוש מיטבי בשירותים הקיימים.

עלייה בצריכה של שירותים אלו ע”י אוכלוסיית הזקנים עשויה לתרום למאמץ הלאומי הכולל בהגדלת שנות החיים בבריאות טובה של זקני ישראל.

קהל היעד

  • זקנים עצמאיים
  • זקנים עצמאיים עם ירידה תפקודית קלה

הפעילות 

  • פיתוח מערכת מידע אינטרנטית לאיתור שירותי שימור ושיקום תפקוד ברמה מקומית וארצית.
  • פיתוח כלי לקבלת המלצות אישיות לשימור תפקוד ושירותים המתבסס על הערכה תפקודית, מתן המלצות והנעה ליישומן.
  • העלאת מודעות בקרב הציבור הרחב ואנשי המקצוע לתפיסה מניעתית באמצעות שימור תפקוד ואורח חיים בריא.