fbpx

מכרז להערכת תוכנית “עיר מקדמת זכויות”

תאריך פרסום:
30/05/2023
מועד אחרון להגשה:
02/07/2023 14:00

קול קורא לרשויות מקומיות ואשכולות להשתתפות בפעילות להעלאת מודעות הציבור בנושא הטיפול הפליאטיבי לקיומן של ההנחיות הרפואיות המקדימות וייפוי כח בהתאם לחוק החולה הנוטה למות ולבחירות והעדפות טיפוליות במצבי סוף חיים, ג’וינט אשל

תאריך פרסום:
24/05/2023
מועד אחרון להגשה:
19/07/2023 11:00

מכרז פומבי לביצוע עבודת מיפוי לביסוס הקשר בין יעילות ומועילות המערכות הציבוריות לבין איכות חיים של תושבים

תאריך פרסום:
24/05/2023
מועד אחרון להגשה:
25/06/2023 14:00

מכרז פומבי לביצוע מחקר “צרכי משפחות לבוגרים עם מוגבלויות במעבר לחיים עצמאיים בקהילה”, במסגרת תוכנית ״מעטפת תומכת מגורים אוטונומיים ועצמאיים בקהילה-מודל מעובה״

תאריך פרסום:
18/05/2023
מועד אחרון להגשה:
22/06/2023 14:00

מכרז פומבי לביצוע מחקר הערכה לתכנית “חופשי”

תאריך פרסום:
16/05/2023
מועד אחרון להגשה:
15/06/2023 14:00

מכרז שירותי ייעוץ לתכנית בריאות ועירוניות – לאלכא, ג’וינט ישראל

תאריך פרסום:
10/05/2023
מועד אחרון להגשה:
04/06/2023 14:00

מכרז לביצוע מחקר לקידום מוביליות חברתית-כלכלית

תאריך פרסום:
10/05/2023
מועד אחרון להגשה:
12/06/2023 14:00
דילוג לתוכן