fbpx

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

תאריך פרסום:
08/09/2022
מועד אחרון להגשה:
09/10/2022 16:00

מכרז להערכת תוכנית “פיתוח תהליכי עבודה ברשות לשיקום האסיר”

תאריך פרסום:
08/09/2022
מועד אחרון להגשה:
26/10/2022 14:00

הודעה על כוונה להתקשרות לביצוע מיזם משותף

תאריך פרסום:
06/09/2022
מועד אחרון להגשה:
23/09/2022 16:00

מכרז פומבי לפיתוח וניהול הדרכה, תוכניות הכשרה לכח אדם מקצועי בענף הסיעוד

תאריך פרסום:
06/09/2022
מועד אחרון להגשה:
31/10/2022 12:00

מכרז פומבי עבור מנהלי הסדר פנסיוני למתן שרותי שיווק/תפעול פנסיוני

תאריך פרסום:
05/09/2022
מועד אחרון להגשה:
20/10/2022 13:00

הודעה על כוונה להתקשרות לביצוע מיזם משותף

תאריך פרסום:
04/09/2022
מועד אחרון להגשה:
20/10/2022 13:00

הודעה על כוונה להתקשרות לביצוע מיזם משותף

תאריך פרסום:
31/08/2022
מועד אחרון להגשה:
19/09/2022 14:00

מכרז לביצוע מיפוי של מערכי ההסעים הקיימים לאנשים עם מוגבלות ומתן הצעות לייעול

תאריך פרסום:
28/08/2022
מועד אחרון להגשה:
22/09/2022 14:00

מכרז פומבי לביצוע מחקרים במסגרת מהלך המוכנות לתקופת החיים החדשה

תאריך פרסום:
10/08/2022
מועד אחרון להגשה:
11/09/2022 12:00

מכרז לעריכת מחקר מקדים בנושא הזדקנות עם מוגבלות

תאריך פרסום:
24/07/2022
מועד אחרון להגשה:
15/09/2022 14:00
דילוג לתוכן