המטרה היא לפתח אקוסיסטם רשותי המסייע לקידום המוביליות החברתית-כלכלית של ילדים, נוער וצעירים ברשויות מקומיות בפריפריה החברתית-גיאוגרפית, בחברה הערבית, הבדואית והחרדית וזאת על ידי שיפור מצבם בחמשת תחומי החיים של המוביליות: חינוך והשכלה, כלכלה, בריאות, דיגיטל ושייכות. המהלך הרשותי הוא אחד משמונת המהלכים התומכים באתגר המוביליות, והוא מקודם בשותפות עם משרד הרווחה והביטחון החברתי.

הצורך

הרשויות המקומיות הן סביבת החיים המיידית של התושבים והן מעורבות בקביעת היבטים רבים של החיים האזרחיים. בשנים האחרונות נוסף אליהן רובד משילות אזורי – אשכולות רשויות המהווים מרחב גיאוגרפי, כלכלי ותרבותי שיתרום לפיתוח המוביליות האישית והחברתית.

הפעילות

תהליך העבודה מורכב מארבעה שלבים מרכזיים המובנים כתהליך “שעון חול”: מאבחון ומיפוי רחבי היקף, למיקוד באמצעות תכנון אסטרטגי ותכנית פעולה, ועד ליישום התכנית בהיקף נרחב על פני מגוון תחומי חיים, גילים ודרכי פעולה. לאורך כל השלבים מתקיימים שני תהליכים מקבילים ומשלימים: פיתוח וניהול שותפויות ובניית יכולות ותשתיות לעבודה מקומית עצמאית.