בהתאם להחלטת הממשלה 2014 מיום 30.10.16, תכנית יתד, התכנית הלאומית לקידום צעירים וצעירות במצבי סיכון, שמה לה למטרה לסייע לצעירים אלה לממש את הפוטנציאל האישי שלהם ולהשתלב ולתרום לחברה ולקהילה, תוך השגת עתיד בטוח ברמה האישית, המשפחתית והתעסוקתית. לשם כך, תפעל התכנית לפיתוח וביסוס מערך בין-משרדי ובין-מגזרי של שירותים ותשתיות תומכות, הפועלים בשיתוף פועלה להשגת איכות חיים מיטבית עבור צעירים במצבי סיכון.

הצורך

היעדר תמיכה כלכלית ורגשית, בשילוב עם חסמים מערכתיים וחברתיים פוגעים ביכולתם של צעירים במצבי סיכון לעמוד במשימות הנדרשות להם בשלב החיים של מעבר לבגרות, וביכולתם להשתלב באופן מלא ונאות בחיים בוגרים. צעירים במצבי סיכון מוגדרים כצעירים בני 18-25 הסובלים ממחסור ו/או מצוקה מתמשכים באחד או יותר מתחומי החיים הבאים: השכלה, תעסוקה ומיומנויות; רווחה ובריאות רגשית; קיום פיזי, בריאות ומוגנות; השתייכות חברתית ומשפחתית.

קהל היעד

כ-200,000 צעירים בישראל מצויים במצבי סיכון שונים. לפי הערכות משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים רק כ-30% מקבלים כיום סיוע, מרביתו חלקי.

הפעילות

התכנית תפעל לקידום הצעירים בארבעה תחומים מרכזיים: השכלה, תעסוקה ומיומנויות; קיום פיזי, בריאות ומוגנות; רווחה ובריאות רגשית; השתייכות משפחתית וחברתית. זאת באמצעות 4 מרכיבי התערבות: סל מענים ברמת הצעיר; מלווה מקצועי לצעיר; מעטפת מקצועית ברמה הארצית והמחוזית (ידע והדרכה, מדידה, הערכה ופיקוח); ועדה היגוי בין-משרדית ובין-מגזרית ברמה הארצית, המחוזית והיישובית.