בהתאם להחלטת הממשלה מס’ 2014 מאוקטובר 2016, תכנית יתד, התכנית הלאומית לקידום צעירים וצעירות במצבי סיכון, שמה לה למטרה לסייע לצעירים אלה לממש את הפוטנציאל האישי שלהם ולהשתלב ולתרום לחברה ולקהילה, תוך השגת עתיד בטוח ברמה האישית, המשפחתית והתעסוקתית. לשם כך, פועלת התכנית לפיתוח וביסוס מערך בין-משרדי ובין-מגזרי של שירותים ותשתיות תומכות, הפועלים בשיתוף פעולה להשגת מוביליות חברתית-כלכלית ואיכות חיים מיטבית עבור צעירים במצבי סיכון. התכנית תומכת במהלך לקידום השכלה, תעסוקה והשתלבות בקרב צעירים, לטובת השגת מוביליות. עוד על התכנית, באתר האינטרנט: https://www.yated.org/

הצורך

היעדר תמיכה כלכלית ורגשית, בשילוב עם חסמים מערכתיים וחברתיים פוגעים ביכולתם של צעירים וצעירות במצבי סיכון לעמוד במשימות הנדרשות להם בשלב החיים של מעבר לבגרות, וביכולתם להשתלב באופן מלא ונאות בחיים בוגרים. צעירים וצעירות במצבי סיכון מוגדרים כבני 18-25 הסובלים ממחסור ו/או מצוקה מתמשכים באחד או יותר מתחומי החיים הבאים: השכלה, תעסוקה ומיומנויות; רווחה ובריאות רגשית; קיום פיזי, בריאות ומוגנות; השתייכות חברתית ומשפחתית.

קהל היעד

כ-200,000 צעירים בישראל מצויים במצבי סיכון שונים. לפי הערכות משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים רק כ-30% מקבלים כיום סיוע, מרביתו חלקי.

הפעילות

התכנית פועלת לקידום הצעירים והצעירות בחמישה תחומים מרכזיים: השכלה, תעסוקה ומיומנויות; קיום פיזי, בריאות ומוגנות; רווחה ובריאות רגשית; השתייכות משפחתית וחברתית. זאת באמצעות ארבעה מרכיבי התערבות: סיוע פרטני כלכלי לצעיר/ה; מלווה מקצועי/ת לצעיר/ה; מעטפת מקצועית ברמה הארצית והמחוזית (ידע והדרכה, מדידה, הערכה ופיקוח); ועדת היגוי בין-משרדית ובין-מגזרית ברמה הארצית, המחוזית והיישובית.