מהלך קהילה מיטיבה הוא אחד משמונת המהלכים התומכים באתגר המוביליות. פיתוח תשתית ידע ותשתית הון אנושי קהילתי במטרה לחזק את המסוגלות הקולקטיבית, השייכות, אחריות וההשתתפות החברתית של אנשים החיים בקהילות לא מאורגנות, הן בפלטפורמות של סביבת המגורים והן בפלטפורמות יישוביות וארציות. כל זאת במטרה לקדם מוביליות חברתית-כלכלית ואיכות חיים טובה בעזרת הקהילה עוד על קהילה מיטיבה, באתר האינטרנט: https://www.kehila-meitiva.org/about

הצורך

בהיבט של הקהילות, לחוזקה ולחולשה של הקהילה יש משקל רב במהלך החיים של כל חבריה, על כל רצף הגילאים, בשגרה ובמשבר.
על אף כניסתן של קהילות חדשות רבות לחיינו (וירטואליות, מקצועיות, ייעודיות), מחקרים מראים שלקהילה הגיאוגרפית המקומית יש אימפקט עמוק במיוחד על ההתנהגות האנושית ועל חיי חבריה, במגוון תחומי חיים. חוסן קהילתי מהווה מקור משמעותי לחוסנו של הפרט ועל כן, לסביבת המגורים ולקהילה השפעה נרחבת על רמת המוביליות של הפרט ועל איכות חייו. בהיבט של המערכת, קיים חוסר סנכרון בין כלל הגופים העוסקים בעשייה קהילתית וחסרה שפה משותפת של הגדרות, תוצאות, מדדים ופרקטיקות וכתוצאה מכך יש קושי למדוד אימפקט של ההשקעות הקהילתיות במונחים של מוביליות חברתית, חוסן ואיכות חיים. המחקר מזהה 12 גורמים של מאפייני סביבת המגורים המשפיעים על רמת המוביליות של הפרט, ביניהם: אמון, חיבוריות ותחושת שייכות, מעורבות אזרחית, מסוגלות קולקטיבית ועוד. התארגנות קהילתית מקומית נמצאה במחקרים כתורמת להפחתת פשיעה לשיפור ההישגים החינוכיים, לקידום הבריאות ולהגברת איכות החיים והמוביליות במרחבים העירוניים.

קהל היעד

קהילות גיאוגרפיות מודרות ומוחלשות, בדגש על קהילות ביישובים או שכונות הסובלים ממוביליות נמוכה בפריפריה בחברה הערבית ובחברה החרדית.

הפעילות

יצירת תשתית לקידום קהילות מיטיבות בעזרת קידום מהלך אסטרטגי משתף רב-מגזרי, מבוסס הסכמות, ידע מחקרי וידע מניסיון יישומי, ומוכוון פעולה. בעזרת המהלך התשתית תספק מערך מדדים לאומיים לקהילה מטיבה, עקרונות פעולה ופרקטיקות  לקידום התוצאות הרצויות בארבעה אפיקי פעולה מרכזיים: חברתי, כלכלי, חינוכי ואורבני